Miesiąc: Maj 2017

Kodeks cywilny – nowelizacja art. 115

Nowelizacja art. 115 Kodeksu cywilnego, wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, jest wynikiem prac legislacyjnych, mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom bieżącego funkcjonowania. Zmiana polega na umożliwieniu przesunięcia terminu na wykonanie czynności na najbliższy dzień roboczy, o ile pierwotny termin wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę. Continue reading “Kodeks cywilny – nowelizacja art. 115”

Kodeks karny – zmiany w zakresie odpowiedzialności za wyłudzenia VAT od 1 marca 2017 roku

Według raportu NIK dotyczącego wyłudzeń podatku VAT w 2013 roku kwota wyłudzeń wyniosła 19,7 mld zł, w 2014 już 33,7 mld zł, a w 2015 było to aż 81,9 mld zł. Wprowadzona w życie z dniem 1 marca 2017 roku nowelizacja Kodeksu karnego ma za zadanie problem ten znacząco ograniczyć bądź nawet zlikwidować poprzez nałożenie dotkliwych sankcji karnych na osoby i przedsiębiorstwa wystawiające fałszywe faktury VAT. Continue reading “Kodeks karny – zmiany w zakresie odpowiedzialności za wyłudzenia VAT od 1 marca 2017 roku”

ustalenie prawa do władzy rodzicielskiej

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnim

Czym charakteryzują się sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnim

Władza rodzicielska jest jedną z kluczowych kwestii uregulowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do pełnoletności. Z definicji władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo do wykonywania pieczy (opieki) nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowania. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga przede wszystkim dobro dziecka.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Wbrew pozorom kwestia władzy rodzicielskiej nie ma żadnego formalnego powiązania z prawem strony do kontaktów z dzieckiem (o ustaleniu kontaktów z małoletnim możesz przeczytać tutaj).

Zasadą jest również, że sąd nie ingeruje w zakres władzy rodzicielskiej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jednak szereg sytuacji, w których ingerencja sądu staje się konieczna. Przede wszystkim, w braku porozumienia między rodzicami o istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Poza tym okoliczności osobiste dotyczące rodzica, godzące jednocześnie w dobro dziecka, mogą zadecydować o zawieszeniu, ograniczeniu lub nawet pozbawieniu przez sąd władzy rodzicielskiej. Rozstrzygnięcie w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim jest obowiązkowym składnikiem wyroku rozwodowego.

Ile trwają sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnim

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnim, w szczególności o jej zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie są trudne i wymagają wnikliwej analizy stanu faktycznego sprawy przez sędziego. Z jednej bowiem strony na szali stawia się prawo rodzica do opieki i wychowania dziecka, z drugiej dobro dziecka, które jest nadrzędną wartością chronioną przez Kodeks rodziny i opiekuńczy.

Z tych względów postępowanie dowodowe jest żmudne i skomplikowane, często wymaga udziału kuratora oraz biegłego psychologa.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej nad małoletnim

W ramach praktyki z dziedziny prawa rodzinnego spotykamy się również ze sprawami o zawieszenie, ograniczeni lub pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Nie są to sprawy bardzo często spotykane.

Jednakże bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych pozwala nam zawsze na wnikliwą analizę sytuacji rodzinnej Klienta i stwarza możliwość przygotowania najlepszego rozwiązania, dostępnego w danych okolicznościach sprawy.

ustalenie zamieszkania małoletniego

Sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego

Czym charakteryzują się sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego

Podobnie, jak sprawy o sądowe ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem, spory o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego należą do najczęściej występujących spraw z zakresu prawa rodzinnego, a oba rodzaje spraw są ze sobą powiązane.

W typowej sytuacji sprawy te wynikają z rozbieżności zdań rozstających się rodziców odnośnie wizji wychowania dziecka.

Przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego w omawianych sprawach jest ustalenie, z którym z rodziców małoletnie dziecko ma na stałe mieszkać. Drugi rodzic będzie miał w takim przypadku prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, z którym nie zamieszkuje na stałe.

W niektórych przypadkach, chociaż w praktyce póki co zdarza się to stosunkowo rzadko, nie ustala się stałego miejsca zamieszkania przy jednym z rodziców. Dzieje się tak w przypadku orzekania o tzw. tzw. opiece (pieczy) naprzemiennej.

Polega ona na tym, że dziecko mieszka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach czasu (ustalonych zgodnie przez strony). Ma wtedy w praktyce dwa stałe miejsca zamieszkania.

Ile trwają sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego

Sprawy te z zasady nie należą do przewlekłych. Tym bardziej, że dobro dziecka wymaga jednoznacznego ustalenia miejsca jego stałego pobytu, co warunkować będzie wybór szkoły i koncentrację innych aktywności oraz zainteresowań.

Pierwszoplanowe znaczenie ma dowód z przesłuchania stron (tj. rodziców), chociaż często zdarzają się postępowania, w których dochodzi również do przesłuchania świadków. Dowody z dokumentów zwykle mają mniejszy walor, chociaż czasami mogą dotyczyć okoliczności bardzo dla sprawy istotnych.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego

Występowaliśmy jako pełnomocnicy procesowi w sprawach sądowych dotyczących ustalenia miejsca zamieszkania małoletniego, w tym również w sytuacjach, gdy jeden z rodziców przebywał za granicą.
Bogate doświadczenie oraz fachowa wiedza pozwala nam przedstawić Klientowi realną w danej sytuacji życiowej wizję sposobu zakończenia sprawy, co pozwala zaoszczędzić zbędne koszty oraz uniknąć niepotrzebnego przedłużania postępowania w sądzie.

ustalenie kontaktów z małoletnim

Sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim

Czym charakteryzują się sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim

Spory o sądowe ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem należą do jednych z najczęściej występujących spraw z zakresu prawa rodzinnego. Jeżeli pomiędzy rodzicami toczy się sprawa o rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem co do zasady zawsze będzie elementem rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym. W pozostałych przypadkach ustalenie kontaktów z małoletnim będzie przedmiotem odrębnej sprawy sądowej.

Pamiętać trzeba, że kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem i obowiązkiem rodzica. Mimo więc, że pozostają od strony prawnej zupełnie inną kwestią, niż władza rodzicielska, to pamiętać należy, że brak jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem może być uznany przez sąd, jako rażące zaniedbanie obowiązków rodzica względem dziecka, co z kolei uzasadniać może nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Sąd orzekając o kontaktach zawsze kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Z uwagi na owo dobro w niektórych sytuacjach sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów. Natomiast w przypadkach, gdy dobro dziecka jest naruszone lub nawet jedynie zagrożone, sąd władny jest również nawet do orzeczenia zakazu kontaktów z dzieckiem.

Przy czym zmiana okoliczności faktycznych danej sprawy uzasadnia skierowanie ponownego wniosku do sądu w celu wydania rozstrzygnięcia odmiennego (np. uchylenia ograniczenia kontaktów z dzieckiem lub zmiany ich zakresu).

Rozstrzygnięcie w zakresie kontaktów polega na stworzeniu przez sądu swoistego harmonogramu, z którego wynika, w jakim miejscu i czasie oraz z jaką częstotliwością rodzic ma prawo spotykać się z dzieckiem. Harmonogram ustala również sposób spędzania czasu w wakacje, ferie oraz święta.

Ile trwają sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim

Sąd musi zbadać sytuację rodzinną dziecka, wszak jego dobro leży u podstaw sprawiedliwego rozstrzygnięcia w zakresie ustalenia kontaktów. Postępowanie dowodowe w zasadzie zawsze będzie wymagało przesłuchania obojga rodziców małoletniego.

Czasami niezbędne okazuje się przesłuchanie innych osób, np. krewnych domowników. Często niezbędna jest opinia kuratora oraz biegłego psychologa. Z powyższych względów postępowanie może okazać się skomplikowane i długotrwałe. Często w uniknięciu długotrwałego sporu pomagają mediacje, wszczynane w toku sprawy sądowej.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie kontaktów z małoletnim

Bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie kontaktów z małoletnim pozwala na służyć Klientowi nie tyko fachową wiedzą, ale także przewidzieć efekt, który można osiągnąć w danych okolicznościach sprawy. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego przedłużania procesu i generowania jego dodatkowych kosztów, a z także osiągnąć satysfakcjonujący dla strony efekt.