Miesiąc: luty 2018

Spadkobierca może zrzec się spadku na podstawie zawartej umowy

W drodze uchwały podjętej 17.03.2017 r. (sygn. akt III CZP 110/16) Sąd Najwyższy orzekł, iż zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym uprawnionym do zachowku jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pomimo braku precyzyjnych zapisów regulujących te kwestię. Uchwała ta jest rezultatem złożenia zażalenia w związku z odmową wykonania przez notariusza czynności prawnej, polegającej na sporządzeniu umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku.

Continue reading „Spadkobierca może zrzec się spadku na podstawie zawartej umowy”

Jak założyć spółkę z o. o.?

Wybór formy prawnej dla nowo zakładanej firmy może stanowić pewien kłopot z uwagi na szeroki wachlarz opcji dostępnych dla przedsiębiorców decydujących się na rozpoczęcie działalności. Spośród wszystkich typów spółek handlowych największą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kilkaset tysięcy zarejestrowanych spółek), dlatego poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące zakładania spółki z o.o., kosztów takiego przedsięwzięcia oraz dostępnych sposobów rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Continue reading „Jak założyć spółkę z o. o.?”

Jak założyć stowarzyszenie?

Prawo do zakładania stowarzyszeń jest w Polsce gwarantowane przez najwyższy akt prawny, czyli Konstytucję. Znajdujące się w niej zapisy mówią o tym, że obywatele polscy mogą tworzyć związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, fundacje, ruchy obywatelskie oraz inne dobrowolne zrzeszenia. Państwo konstytucyjnie zapewnia wolność działania tego rodzaju organizacji. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące sposobu zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń w Rzeczpospolitej Polskiej. Continue reading „Jak założyć stowarzyszenie?”

Jak założyć fundację?

Fundacje stanowią w Rzeczpospolitej Polskiej drugą pod względem ogólnej liczby formę prawną wybieraną jako sposób działalności przez organizacje pozarządowe. Działalność fundacji w Polsce jest regulowana przez Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz przez statuty poszczególnych fundacji, a swoboda zakładania fundacji jest gwarantowana przez Konstytucję. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak założyć fundację oraz co jest niezbędne, by fundacja rozpoczęła działalność. Continue reading „Jak założyć fundację?”