Kategoria: Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu stanowią wyodrębnioną kategorię czynów zabronionych, godzących w prawidłowe funkcjonowanie relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Przejrzystość reguł funkcjonowania rynku, skuteczna i uczciwa konkurencja, bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych (w szczególności małych) wymagają częstokroć ochrony wykraczającej poza narzędzia jedynie cywilistyczne.

Za penalizacją przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu stoi szeroko rozumiany interes społeczny, rozumiany zarówno jako interes budżetu państwa, jak i sektora prywatnego. Stąd też jednoznaczna i zdecydowana reakcja ustawodawcy ukierunkowana na ochronę należycie funkcjonującego obrotu gospodarczego.

Jakie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu opisane są w Kodeksie karnym

Art. 296 kk – Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Art. 296a kk – Łapownictwo na stanowisku kierowniczym

Art. 297 kk – Wyłudzenie kredytu

Art. 298 kk – Wyłudzenie odszkodowania

Art.. 299 kk – Pranie brudnych pieniędzy

Art. 300 kk – Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela

Art. 301 kk – Pokrzywdzenie wierzyciela

Art. 302 kk – Zaspokojenie wybranych wierzycieli. Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym

Art. 303 kk – Niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej

Art. 304 kk – Wyzysk kontrahenta

Art. 305 kk – Zakłócenie przetargu publicznego

Art. 306 kk – Fałszowanie znaków identyfikacyjnych

Z jakimi przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu spotykamy się najczęściej?

Czyny niedozwolone przeciwko obrotowi gospodarczemu zwane są potocznie przestępstwami białych kołnierzyków (ang. white collar crimes). Właściwie zawsze towarzyszy im co najmniej pozór legalnie prowadzonej działalności gospodarczej. Częstokroć do ich popełnienia dochodzi niejako przy okazji próby rozwiązania konkretnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. w przypadku udaremnienia zaspokojenia wierzyciela, czy też zaspokojenia wybranego wierzyciela z jednoczesnym pokrzywdzeniem pozostałych).

Postępowanie dowodowe w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych jest zawsze żmudne i skomplikowane. Opiera się przede wszystkim na analizie dowodów z dokumentów, których właściwa interpretacja często przesądza o zaistnieniu odpowiedzialności karnej. Z tego względu warto, aby każda strona postępowania miała sposobność skorzystania z wykwalifikowanej pomocy prawnej w celu należytego zabezpieczenia swoich interesów.