Kategoria: Prawo autorskie

Ochrona praw autorskich

Prawa autorskie – zarówno osobiste, jak i majątkowe – podlegają ochronie. Realizacja prawa do ochrony odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym – przedsądowym – dysponent danego prawa zwraca się o dobrowolne zaniechanie naruszeń oraz ewentualne naprawienie szkody. Gdy to nie przyniesie rezultatów, ochrony można dochodzić również na drodze powództwa cywilnego. W określonych przypadkach ustawa przewiduje również stosowanie sankcji karnej wobec naruszającego prawo autorskie. Continue reading „Ochrona praw autorskich”

Definicja utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Umiejscowienie utworu w systemie prawa autorskiego

Utwór, rozumiany jako rezultat działalności twórczej, znajduje się w samym centrum systemu prawa autorskiego i stanowi dla niego punkt odniesienia. Wyrazem tego jest chociażby fakt, że definicji utworu poświęcony jest już art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Continue reading „Definicja utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”

Obrót prawami autorskimi – różnica pomiędzy przeniesieniem praw autorskich, a udzieleniem licencji

Prawa autorskie majątkowe jako przedmiot obrotu

Na wstępie należy przypomnieć, że możliwość obrotu prawami autorskimi dotyczy tylko i wyłącznie praw majątkowych, jako że autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nierozerwalnie związane są z twórcą utworu.

Continue reading „Obrót prawami autorskimi – różnica pomiędzy przeniesieniem praw autorskich, a udzieleniem licencji”

Co odróżnia autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych

Skąd się bierze podział na autorskie prawa osobiste i majątkowe?

Polski system prawa autorskiego usankcjonowany został ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Akt ten jest podstawowym źródłem praw autorskich i to właśnie z niego wynika fundamentalny podział na prawa osobiste i majątkowe. Continue reading „Co odróżnia autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych”