Kategoria: Przestępstwa rodzinne

Przestępstwa przeciwko rodzinie

Cechą charakterystyczną spraw dotyczących przestępstw przeciwko rodzinie jest, że dotyczą zazwyczaj osób pozostających w bliskich relacjach rodzinnych, a kryminalizacji podlegają zachowania, które uderzają w słabszą stronę – dziecko, osobę niedołężną, współmałżonka. W tej grupie przestępstw mieszczą się sytuacje związane z przemocą domową, ujęte w ramach przestępstwa znęcania się.

Przestępstw takich nie należy bagatelizować, albowiem często chodzi w nich o sytuacje drastyczne, które przez wiele lat nie wychodzą na światło dzienne. Przemoc domowa może mieć postać fizyczną (bicia, popychania, rzucania przedmiotami), ale też psychiczną (ubliżanie, awanturowanie się). Problem przemocy domowej często wiąże się z problemem uzależnienia od alkoholu.

Osobną grupą przestępstw w tej kategorii są sprawy dotyczące opieki nad dziećmi i osobami nieporadnymi, w tym porzucenie oraz uprowadzenie. Z obowiązkami alimentacyjnymi wiąże się przestępstwo uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego.

Jakie przestępstwa przeciwko rodzinie opisane są w Kodeksie karnym?

Art. 206 kk – Bigamia

Art. 207 kk – Znęcanie się fizyczne lub psychiczne

Art. 208 kk – Rozpijanie osoby małoletniej

Art. 209 kk – Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

Art. 210 kk – Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej

Art. 211 kk – Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej

Art. 211a kk – Organizowanie adopcji dzieci w celu osiągnięcia korzyści

Z jakimi przestępstwami przeciwko rodzinie spotykamy się najczęściej?

Zdecydowanie najczęstszym przestępstwem w tej kategorii, z jakim spotykamy się w praktyce kancelarii, jest przestępstwo znęcania się. Sprawy tego rodzaju są o tyle trudne, że wiążą się zazwyczaj ze znacznym okresem czasu, niejednokrotnie kilku lat, oraz obszernymi relacjami członków rodziny, sąsiadów, funkcjonariuszy Policji.

Odpowiedź na pytanie, czy faktycznie dochodziło do znęcenia się, może wymagać analizy obszernego materiału dowodowego. Sprawy o znęcenie się toczą się często równolegle ze sprawami o rozwód lub innymi postępowaniami z zakresu prawa rodzinnego. Drugim najczęstszym przestępstwem, z jakim się spotykamy, jest uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.