Kategoria: Przestępstwa seksualne

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności


Przestępstwa popełnione na tle seksualnym należą do trudnych ze względu na odbiór społeczny sprawców, w szczególności, jeśli przestępstwo popełnione jest na szkodę małoletniego, a także wrażliwą sferę, której dotyczą.

Przestępstwa tego rodzaju wiążą się z przemocą, podstępem lub wykorzystaniem przymusowego położenia wobec osoby dorosłej, która doprowadzona zostaje do obcowania płciowego lub poddania innej czynności seksualnej (w przypadku przestępstwa gwałtu) lub wykorzystaniem osoby nieporadnej lub małoletniego poniżej 15 roku życia (w szczególności przypadku przestępstw pedofilskich).

Osobną grupę stanowią przestępstwa z udziałem sieci komputerowych (nawiązywanie kontaktu z małoletnim – tzw. grooming oraz posiadanie i rozpowszechnianie pornografii z udziałem małoletnich).

Przestępstwa związane ze zmuszaniem do prostytucji, a także stręczycielstwem i sutenerstwem, mogą wiązać się z działalnością zorganizowanych grup przestępczych.

Jakie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności opisane są w Kodeksie karnym?

Art. 197 kk – Zgwałcenie

Art. 198 kk – Wykorzystanie seksualne bezradności, niepoczytalności

Art. 199 kk – Seksualne nadużycie stosunku zależności

Art. 200 kk – Obcowanie płciowe z małoletnim

Art. 200a kk – Nawiązywanie kontaktu z małoletnim za pomocą systemu teleinformatycznego

Art. 200b kk – Publiczne propagowanie treści o charakterze pedofilskim

Art. 201 kk – Kazirodztwo

Art. 202 kk – Pornografia

Art. 203 kk – Zmuszanie do prostytucji

Art. 204 kk – Stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo

Z jakimi przestępstwami przeciwko wolności seksualnej spotykamy się najczęściej?

Spośród przestępstw przeciwko wolności seksualnej w praktyce kancelarii spotykaliśmy się ze sprawami dotyczącymi gwałtu oraz obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15 roku życia. Zdarzyło się, że sprawom tym towarzyszyły sprawy z zakresu prawa rodzinnego: o pozbawienie władzy rodzicielskiej i rozwód.

W tej grupie spraw mieszczą się również prowadzone przez nas sprawy związane z korzystaniem z sieci komputerowych, a w ostatnim czasie także sprawy związane z nawiązywaniem kontaktu z małoletnim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu popełnienia przestępstwa.