Kategoria: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Należyte zabezpieczenie interesu budżetu państwa wymaga gwarancji ściągalności należności publicznoprawnych. Często instrumenty znajdujące się w ustawie Ordynacja podatkowa, lub wykorzystywane w tzw. egzekucji administracyjnej okazują się z tej perspektywy niewystarczające. Stąd zamysł ustawodawcy, aby represji karnoskarbowej poddać szereg czynów wykraczających przeciw zasadom ustalania, naliczania i pobierania należności publicznoprawnych.

Szeroki zakres powyższej problematyki wymagał regulacji odrębnym aktem prawnym – Kodeksem karnym skarbowym.

Jakie przykładowe czyny zabronione wymienia Kodeks karny skarbowy

Art. 54 KKS – Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania

Art. 55 KKS – Firmanctwo

Art. 56 KKS – Oszustwo podatkowe

Art. 57 KKS – Uporczywe niepłacenie podatku

Art. 60 KKS – Brak księgi

Art. 61 KKS – Uchybienia w prowadzeniu księgi

Art. 62 KKS – Naruszenie procedury rachunkowej

Art. 63-75 KKS – Czyny zabronione związane z podatkiem akcyzowym

Art. 76 KKS – Bezpodstawny zwrot podatku

Art. 77 KKS – Niewpłacenie pobranego podatku

Art. 78 KKS – Naruszenie procedury podatkowej

Art. 80 KKS – Naruszenie wymogu składania informacji podatkowej

Art. 83 KKS – Utrudnianie kontroli skarbowej lub podatkowej

Art. 85-96 KKS Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami

Art. 107-111 KKS – Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych

Z jakimi przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi spotykamy się najczęściej?

Jako obrońcy stykaliśmy się z szeregiem różnorodnych spraw karnoskarbowych, w których procedura nie odbiega znaczenie od postępowania karnego, chociaż odznacza się pewnymi odrębnościami (szczególnie na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organ skarbowy). To oskarżyciel w dalszym ciągu ma obowiązek dowieść winy oskarżonego, którego chroni domniemanie niewinności.

Poziom komplikacji sprawy karnoskarbowej zależy od jej okoliczności. Przy rozbudowanych stanach faktycznych, gdzie zarzucany czyn rozciągnięty jest w czasie, postępowanie dowodowe jest żmudne, bazuje bowiem zwykle na analizie dowodów z dokumentów. Przepisy regulujące odpowiedzialność karnoskarbową również są często rozbudowane i niełatwe do stosowania w praktyce. Stąd wskazany jest kontakt z fachowym pełnomocnikiem na jak najwcześniejszym etapie postępowania.