Jak nabyć prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym?

Prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie jest równoznaczne z prawem własności. Jest to specyficzne, aczkolwiek szerokie i trwałe uprawnienie, które przypomina w swej konstrukcji  prawo dzierżawy lub użytkowania. Obowiązujące aktualnie uregulowania zawarte są w ustawie z dnia 1 lipca 2014 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Continue reading “Jak nabyć prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym?”

Lekarz - zdrowie a błąd medyczny

Dobra osobiste lekarza w praktyce sądowej.

Dobra osobiste każdego człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, nazwisko, wizerunek, nietykalność cielesna, twórczość naukowa i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Czy w związku z wykonywaniem zawodu lekarza jego dobra osobiste mogą być naruszone? Jaka ochrona przysługuje w takich sytuacjach?

Continue reading “Dobra osobiste lekarza w praktyce sądowej.”

Postępowanie karne w sprawie o błąd lekarski

Postępowanie karne składa się z dwóch zasadniczych etapów: postępowania przygotowawczego, zwanego też śledztwem, a także postępowania sądowego. Pierwsze prowadzi prokuratura, drugie toczy się przed sądem powszechnym. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych momentów dla przebiegu postępowania przygotowawczego w sprawie o błąd w sztuce lekarskiej.

Continue reading “Postępowanie karne w sprawie o błąd lekarski”

Lekarz - zdrowie a błąd medyczny

Zastosowanie art. 160 Kodeksu karnego w sprawach o błąd lekarski

Podstawą odpowiedzialności lekarza w postępowaniu karnym w sprawie o błąd lekarski  jest często art. 160 Kodeksu karnego. Przepis ten ma dość ogólną treść, bo zgodnie z nim karze podlega każda osoba, która swoim działaniem lub zaniechaniem naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Continue reading “Zastosowanie art. 160 Kodeksu karnego w sprawach o błąd lekarski”