Dochodzenie należności

Kluczowe znaczenie w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej mają terminowe rozliczenia z kontrahentami, kooperantami i podwykonawcami. Problemem wielu branż są jednak zatory płatnicze, które powstają wówczas, gdy jeden z podmiotów uczestniczących w danym procesie gospodarczym spóźnia się z zapłatą. Rola prawnika w takiej sytuacji jest podjęcie kroków prawnych, które doprowadzą do skutecznego i możliwie szybkiego uzyskania należnej zapłaty.

Podstawową regułą dotyczącą opóźnienia w uiszczeniu świadczenia pieniężnego jest możliwość naliczania odsetek ustawowych przez wierzyciela. Nadto, wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika zwrotu kosztów związanych z dochodzeniem przeterminowanej należności, w tym zwrotu kosztów związanych z wynagrodzeniem prawnika w sytuacji, gdy sprawa musiała trafić na drogę sądową.

Sądowe dochodzenie należności

Droga sądowa w sprawach o zapłatę niejednokrotnie bywa koniecznością, jeśli wezwania do zapłaty kierowane do dłużnika nie przynoszą spodziewanego rezultatu. Złożenie pozwu należy poprzedzić odpowiednią analizą sprawy, aby podjąć decyzję o wybraniu odpowiedniego trybu dochodzenia należności.

W sprawach o roszczenia pieniężne, co do zasady, zanim zostanie wyznaczona rozprawa sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym nakazuje pozwanemu, by w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia.

W sprawach, w których podstawą zapłaty jest dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, a także prawidłowo wypełniony weksel lub czek, sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, który z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że wierzyciel ma prawo do komorniczej egzekucji nakazu zapłaty zanim sąd w pełni rozpozna sprawę i wyda prawomocne orzeczenie.

W pozostałych sprawach o zapłatę sąd wydaje nakaz w każdym wypadku dochodzenia roszczenia pieniężnego, chyba że roszczenie jest oczywiście bezzasadne, twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość lub zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.

Wykonalne orzeczenie sądu pozwala na dochodzenie należności od dłużnika poprzez egzekucję komorniczą. Nasza kancelaria współpracuje z kancelariami komorniczymi, co pozwala udzielenie kompleksowej pomocy klientom dochodzącym zapłaty należności pieniężnych.

Adwokat do spraw o dochodzenie należności

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z dochodzeniem swoich należności skontaktuj się z nami:

 

Przedsiębiorcy