Umowy z zakresu prawa autorskiego

W ramach systemu prawa autorskiego przewidziana została możliwość dysponowania prawami autorskimi do utworu. Dotyczy to jednak jedynie majątkowych praw autorskich, jako że osobiste prawa autorskie – związane z kwestiami samego autorstwa, oznaczania utworu nazwiskiem lub pseudonimem twórcy, czy też treści i formy utworu – nie mogą być przedmiotem zrzeczenia się przez twórcę jak i zbycia.

W ramach obrotu majątkowymi prawami autorskimi wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje umów, a mianowicie umowy dotyczące przeniesienia praw autorskich do utworu oraz umowy upoważniające do określonego korzystania z utworu (tzw. umowy licencyjne).

W praktyce umowy przenoszące prawa autorskie zawiera się głównie w sytuacjach, gdy nabywca chce zachować całkowitą kontrolę na nabytym dziełem, a także mieć w przyszłości całkowitą swobodę w zakresie jego wykorzystywania (oczywiście z poszanowaniem autorskich praw osobistych przysługujących niezmiennie tylko twórcy). Co do zasady umowa przeniesienia praw autorskich ma charakter odpłatny. Co ważne, umowa o przeniesienie praw autorskich powinna być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej.

Drugim zasadniczym rodzajem umów zawieranych w systemie prawa autorskiego są licencje. Licencjodawca nie przenosi praw do utworu, a jedynie upoważnia licencjobiorcę do określonego sposobu korzystania z utworu. Licencja może być udzielona na czas nieoznaczony lub na ściśle określony czas. Ten sam utwór może być równocześnie udostępniany do korzystania różnym licencjobiorcom (licencja niewyłączna). O ile strony się tak umówią, licencjobiorca może udzielić dalszej licencji (sublicencja) innym osobom. Udzielenie licencji również co do zasady ma charakter odpłatny, jednak strony mogą się umówić na udzielenie licencji darmowej.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochroną objęła również wizerunek (który jest w istocie dobrem osobistym, a nie przedmiotem praw autorskich) poprzez wyraźne uregulowanie kwestii wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku przez osobę na nim przedstawioną. W praktyce taka zgoda udzielania jest w formie jednostronnego oświadczenia lub właśnie poprzez zawarcie umowy. Analogicznie w obrocie prawnym pojawiają się również umowy na rozpowszechnianie wizerunku nieruchomości, gdzie stosowana zgoda odbierana jest od podmiotu, któremu przysługują prawa do nieruchomości (w praktyce jest to zwykle właściciel).

Rozwój technologiczny, a także inwencja i pomysłowość w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przełożyły się na znaczną różnorodność umów opartych na systemie prawa autorskiego oraz wzrost ich znaczenia.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przygotowywania i negocjowania umów z zakresu prawa autorskiego. Prawnicy kancelarii pracują również w języku angielskim. Osoby chętne do skorzystania z naszego wsparcia mogą znaleźć do nas kontakt w tym miejscu: https://kn-adwokaci.pl/kontakt/.

 

Przedsiębiorcy