Sprawy o alimenty

Sprawy dotyczące roszczeń alimentacyjnych należą do kategorii szczególnie powszechnych procesów sądowych. W praktyce naszej kancelarii w szczególności są to sprawy o:

alimenty na rzecz dziecka, którego rodzice żyją w rozłączeniu,

alimenty na rzecz dziecka, które pomimo osiągnięcia pełnoletności nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów własnego utrzymania,

alimenty na rzecz byłego małżonka po orzeczeniu przez sąd rozwodu.

Zdecydowanie najczęściej mamy do czynienia ze sprawami, w których proces o alimenty dotyczy małoletniego dziecka. W toku takiego procesu sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, w którym ustala:

– zakres majątkowych i zarobkowych możliwości osoby zobowiązanej do alimentacji,

– zakres usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów.

Te dwie podstawowe kwestie stanowią dla sądu podstawę do określenia wysokości obowiązku alimentacyjnego. W praktyce sąd ocenia zarobkowe i majątkowe możliwości strony zobowiązanej m.in. na podstawie: zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, deklaracji podatkowych składanych do Urzędu Skarbowego, czy zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i wykształceniu. Jeśli zaś chodzi o zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, to sąd dokonuje oceny tych potrzeb w szczególności na podstawie wieku i stanu zdrowia uprawnionego, a dowodami wykazującymi wysokość wydatków koniecznych na realizację tych potrzeb są najczęściej faktury VAT dokumentujące ponoszone miesięcznie koszty: wyżywienia, odzieży, utrzymania, leczenia, czesnego za placówki edukacyjne, zajęć pozalekcyjnych.

Alimenty – Adwokat Warszawa Mokotów

Istotnym jest, że w toku sprawy o alimenty stronie przysługuje prawo uzyskiwania tych świadczeń przez okres trwania postępowania sądowego. W pozwie o alimenty należy zawrzeć wniosek o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych na czas trwania postępowania. Taka instytucja pozwala uprawnionemu otrzymywać świadczenia alimentacyjne jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie.

Zaznaczenia wymaga, że zarówno osobie zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, jak i uprawnionej do ich otrzymywania przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem o obniżenie, bądź podwyższenie obowiązku alimentacyjnego, jeśli od momentu wydania wyroku zaszła istotna zmiana okoliczności. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. wówczas, gdy z uwagi na wiek, czy zmianę placówki edukacyjnej wzrosły usprawiedliwione potrzeby dziecka, czy też gdy z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia obniżyły się możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sprawy o alimenty zapraszamy do kontaktu:

Adwokat Adam Krassowski