Sądowy dział spadku

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku po nim. W praktyce rzadko zdarzają się przypadki, gdy do dziedziczenia po zmarłym powołany jest wyłącznie jeden spadkobierca, któremu przypada cały spadek. Zdecydowanie częściej mamy do czynienia z sytuacjami, gdy do spadku powołanych jest kilku spadkobierców.

Dział spadku przez sąd

Wówczas zachodzi konieczność dokonania działu spadku, a czynności tej można dokonać:

  • w drodze umowy zawartej pomiędzy spadkobiercami,
  • drodze postępowania sądowego o dział spadku.

Nierzadko pomiędzy spadkobiercami dochodzi do sporu w przedmiocie wartości poszczególnych składników spadkowych, czy sposobu ich podziału. Wówczas, w braku możliwości polubownego rozwiązania sporu koniecznym jest przeprowadzenie postępowania sądowego, a sprawy takie toczą się przed sądem rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, w postępowaniu nieprocesowym. Na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Co do zasady spadkobierca występujący do sądu z wnioskiem o dokonanie działu spadku powinien dysponować dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do dziedziczenia, którym może być:

  • akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony i zarejestrowany przez notariusza, bądź
  • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jednakże jeśli stwierdzenie nabycia spadku nie nastąpiło, ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w toku postępowania działowego.

W postępowaniu dotyczącym działu spadku sąd ustala skład i wartość spadku podlegającego podziałowi. Niemniej jednak, spadkobierca występujący do sądu o dokonanie działu spadku powinien we wniosku wskazać wszelkie składki majątku spadkowego oraz proponowany sposób ich podziału.

Kancelaria adwokacka do spraw o sądowy dział spadku

W wyniku postępowania działowego sąd może dokonać podziału według następujących sposobów:

  • dokonać podziału fizycznego i przyznać spadkobiercom określone składniki wchodzące w skład spadku odpowiednio do przysługujących im udziałów, przy czym możliwe jest w tym wypadku ustalenie dodatkowo spłat i dopłat,
  • przyzna składniki spadkowe w całości jednemu bądź kilku spadkobiercom, z koniecznością ustalenia obowiązku spłaty na rzecz pozostałych współspadkobierców,
  • dokonać podziału cywilnego poprzez zarządzenie sprzedaży składników majątku spadkowego i dokonanie podziału uzyskanej ze sprzedaży sumy adekwatnie do przypadających spadkobiercom udziałów.

W przypadku sporu pomiędzy spadkobiercami w zakresie wartości poszczególnych składników spadku, zarówno w toku polubownych pertraktacji zmierzających do zawarcia umowy o dział spadku, jak i w toku postępowania sądowego, istnieje możliwość zasięgnięcia opinii biegłego rzeczoznawcy w celu ustalenia wartości poszczególnych składników masy spadkowej.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sądowego działu spadku zapraszamy do kontaktu:

Law Firm Warsaw