Sprawy o podział majątku dorobkowego

Co do zasady w momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Sprawa o podział majątku po rozwodzie

Prawo przewiduje od tej zasady wyjątki, ponieważ jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, strony mogą w formie aktu notarialnego zawrzeć umowę majątkową:

 • rozszerzającą bądź ograniczającą wspólność majątkową,
 • ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Jeśli jednak małżonkowie nie zawierali umów majątkowych małżeńskich, to po zawarciu małżeństwa pozostają w ustroju wspólności majątkowej. Ustrój ten ustaje wskutek:

 • orzeczenia rozwodowego wydanego przez sąd,
 • orzeczenia sądu o separacji małżonków,
 • orzeczenia sądu o ustanowieniu między małżonkami rozdzielności majątkowej bądź zawarcia przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa umowy o rozdzielności majątkowej przed notariuszem,
 • ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Wówczas majątek zgromadzony przez strony w trakcie trwania małżeństwa nadal pozostaje majątkiem wspólnym i zachodzi konieczność dokonania jego podziału. Najczęściej podziału wspólnego majątku dokonuje się w drodze:

 • procesu sądowego o podział majątku dorobkowego,
 • umowy notarialnej zawartej pomiędzy małżonkami przed notariuszem.

W każdej z tego typu spraw koniecznym jest:

 • ustalenie składników majątku wspólnego,
 • określenie wartości tych składników,
 • przedstawienie propozycji podziału składników majątkowych pomiędzy stronami, niekiedy z obowiązkiem dokonania spłat lub dopłat.

Wycena majątku wspólnego

Najczęściej w tego typu sprawach przedmiotem sporu pomiędzy małżonkami jest określenie wartości poszczególnych składników majątku. Najlepszą metodą pozwalającą na dokonanie rzetelnej wyceny składników majątkowych, jest zasięgnięcie w toku procesu sądowego opinii rzeczoznawcy majątkowego, czy też w przypadku zawarcia przed notariuszem umowy o podział majątku, wykorzystanie do tego celu operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę.

Wbrew pozorom, w wielu przypadkach istnieje możliwość ugodowego zakończenia sprawy o podział majątku wspólnego, pozwalającego na uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania dla każdej ze stron, nawet wówczas, gdy sprawa toczy się już przed sądem.

Adwokat do spraw podziału majątku w Warszawie

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sprawy o separacje zapraszamy do kontaktu:

Adwokat Adam Krassowski