Ochrona przed naruszeniami

System prawa autorskiego zapewnia kompleksową ochronę podmiotom, którym przysługują prawa autorskie do utworów. Oczywiście w pierwszym rzędzie dotyczy to twórców. Ochrona ta rozciąga się zarówno na autorskie prawa osobiste, jak i prawa majątkowe.

Prawa autorskie

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo m.in. do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu, czy też nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może zatem na drodze sądowej żądać zaniechania tego działania, jak też usunięcia skutków zaistniałego już naruszenia. Pod pewnymi warunkami można również dochodzić dodatkowo m.in. zadośćuczynienia.

Majątkowe prawa autorskie

Treścią majątkowych praw autorskich jest zaś przede wszystkim prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim na tzw. polach eksploatacji, a także prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez inne osoby.

Uprawnionemu do praw autorskich majątkowych również przysługuje ochrona sądowa. Kierując zatem powództwo do sądu, w zależności od konkretnego przypadku można żądać m.in. : zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody, czy też wydania uzyskanych korzyści.

Warto pamiętać, że kierowanie sprawy do sądu często jest dla stron ostatecznym środkiem służącym ochronie ich interesu. Zawsze istnieje również możliwość przedsądowego załatwienia sporu w drodze stosownej ugody. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby ewentualną ugodę zawrzeć nawet w sytuacji, gdy spór sądowy został już wszczęty.

Niezależnie od całej gamy roszczeń cywilnych ustawa przewiduje również prawnokarną ochronę uprawnionych do praw autorskich. Szereg naruszeń prawa autorskiego stanowi bowiem jednocześnie przestępstwa ścigane z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego.

Kancelaria wspiera podmioty, których prawa autorskie zostały naruszone, bądź zagrożone. Jednocześnie bronimy osoby, którym niesłusznie zarzucono naruszenie praw autorskich. Występujemy w sporach cywilnych, jak i postępowań karnych. Prowadzimy również ugodowe negocjacje pozasądowe. W razie potrzeby skorzystania z naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu: https://kn-adwokaci.pl/kontakt/

 

Przedsiębiorcy