Pomoc prawna dla pacjentów

Prawnicy naszej kancelarii specjalizują się w pomocy prawnej dla pacjentów oraz ich rodzin, których prawa zostały naruszone w związku z udzielaniem świadczeń medycznych. Usługi obejmują w szczególności:

  • Reprezentowanie w sprawach dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia przed towarzystwami ubezpieczeń oraz w postępowaniu cywilnym,

  • Reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych i dyscyplinarnych,

  • Udzielanie porad prawnych w zakresie praw przysługujących pacjentom.

Obecnie obowiązujące uregulowania wśród praw pacjenta wskazują (art. 6 – 40 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. z 2016 r. poz. 186): prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, w tym do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń, prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, w tym do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem, prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo do poszanowania intymności i godności, prawo do dokumentacji medycznej, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, prawo do opieki duszpasterskiej, prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Adwokat dla pacjenta

Jeśli jesteś pacjentem i potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami:

Adwokat Adam Krassowski