Sprawy karno-skarbowe

Podstawowym aktem prawnym, w którym uregulowane zostały normy prawa karnego skarbowego, jest Kodeks karny skarbowy. Jego zapisy dotyczą naruszeń prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych. Prawnicy naszej kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

Niezbędnym warunkiem pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest, obok wypełnienia przez sprawcę znamion przedmiotowych czynu zabronionego, zaistnienie elementu podmiotowego tzn. udowodnienie sprawcy winy. Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można, co do zasady, popełnić wyłącznie umyślnie, a nieumyślnie jedynie wtedy, gdy kodeks tak stanowi.

Część szczególna Kodeksu karnego skarbowego zawiera poszczególne typy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, które z uwagi na rodzaj naruszanych norm, zostały sklasyfikowane w odrębnych rozdziałach dotyczących:

  1. przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,
  2. przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami,
  3. przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obrotowi dewizowemu,
  4. przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych (art. 107 – 111 kks).

Ważną instytucją prawa karnego skarbowego jest tzw. czynny żal, który reguluje reguluje art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Polega on na tym, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Co istotne, nie ma potrzeby składania czynnego żalu w przypadku dokonywania korekty złożonej deklaracji podatkowej. Prawidłowo dokonana korekta wystarcza dla uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 16a k.k.s.).

Adwokat od spraw karno skarbowych

W sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt z kancelarią możliwy jest także poza regularnymi godzinami pracy pod numerem telefonu 669-880-556.

Law Firm Warsaw