Obrona oskarżonego

Prawo do obrony w procesie karnym należy do podstawowych praw człowieka. Jest gwarantowane zarówno przepisami Konstytucji RP oraz Kodeksu postępowania karnego, jak też normami prawa międzynarodowego, w szczególności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W praktyce kancelarii adwokackiej jego realizacja polega na ustanowieniu obrońcy w osobie adwokata, którego zadaniem jest działanie w interesie oskarżonego na każdym etapie postępowania. Przy czym kluczowe znaczenie dla skutecznej obrony ma ustanowienie obrońcy możliwie wcześnie, aby wszelkie czynności procesowe z udziałem oskarżonego odbywały się z udziałem adwokata.

Co do zasady pełnomocnictwa do obrony udziela sam oskarżony. W sytuacji, gdy doszło do pozbawienia wolności, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa tymczasowego przez inną osobę, niekoniecznie najbliższą, którego ważność trwa do pierwszego spotkania obrońcy z oskarżonym.

Prawnicy naszej kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sprawy karnych i skutecznej obronie oskarżonych.

Prawo oskarżonego do obrony wyraża się w następujących regułach:

  1. oskarżony musi zostać poinformowany o tym, że staje się osobą pociąganą do odpowiedzialności karnej i w związku z tym musi zostać poinformowana o zarzutach, jakie na niej ciążą,
  2. oskarżony musi mieć zagwarantowane prawo do składania wyjaśnień związanych ze stawianymi mu zarzutami, może jednak skorzystać z prawa odmowy składania wyjaśnień, o czym musi zostać pouczony,
  3. oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności,
  4. oskarżony nie musi aktywnie współdziałać i pomagać w zdobywaniu i przeprowadzaniu dowodów obciążających go,
  5. oskarżonemu przysługuje prawo inicjatywy dowodowej,
  6. oskarżony ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy,
  7. oskarżony ma prawo do zaskarżenia wszelkich czynności i decyzji podjętych przez organy procesowe, w tym przede wszystkim do złożenia apelacji, kasacji i zażaleń.

Kancelaria adwokacka do obrony oskarżonego

W sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt z kancelarią możliwy jest także poza regularnymi godzinami pracy pod numerem telefonu 669-880-556.

Law Firm Warsaw