Sprawy o ochronie dóbr osobistych

Przepisy prawa cywilnego nie definiują wprost pojęcia dóbr osobistych. Niemniej jednak przyjmuje się, że jest to ogół istotnych ze społecznego punktu widzenia wartości, które przysługują każdej jednostce i podkreślają jej odrębność.

Do zbioru dóbr osobistych możemy zaliczyć w szczególności:

 • zdrowie,
 • wolność,
 • cześć,
 • swobodę sumienia,
 • nazwisko lub pseudonim,
 • wizerunek,
 • tajemnicę korespondencji,
 • nietykalność mieszkania,
 • twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

Obecnie, w dobie intensywnego rozwoju internetowej rzeczywistości, nieograniczonych możliwości publikowania treści docierających do szerokich mas odbiorców, coraz częściej mamy do czynienia z naruszeniami dotyczącymi tych niezwykle ważnych dla każdego człowieka wartości. Do najczęstszych przypadków naruszenia dóbr osobistych należą w szczególności: publikacja nieprawdziwych informacji na temat konkretnej osoby w Internecie bądź artykule prasowym, wykorzystanie wizerunku bez zgody uprawnionego, czy też wykorzystanie twórczości artystycznej bez zgody autora.

Zadośćuczynienie i naprawienie szkody

Warto wiedzieć, że dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego, zarówno przed ich zagrożeniem, jak i naruszeniem. W konsekwencji osoba, której dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W sytuacji, gdy dobro osobiste zostało naruszone, osoba taka może również żądać:

 • dopełnienia przez osobę, która dopuściła się naruszenia, czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
 • zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny,
 • naprawienia wyrządzonej szkody majątkowej, jeśli taka powstała wskutek naruszenia dobra osobistego.

Roszczenia związane z ochroną dóbr osobistych są coraz częstszym przedmiotem procesów sądowych. Należy przy tym pamiętać, że to osoba żądająca udzielenia ochrony udowodnić musi, że naruszone zostały jej dobra osobiste, a zatem ciąży na niej obowiązek przedstawienia takich dowodów, które w dostateczny sposób uzasadniają, że doszło do naruszenia.

Adwokat do spraw o ochronę dóbr osobistych w Warszawie

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z ochroną dóbr osobistych skontaktuj się z nami:

Adwokat Adam Krassowski