Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę stanowią zdecydowanie najbardziej powszechny przedmiot procesów cywilnych. W praktyce naszej kancelarii prowadzimy m.in. sprawy o zapłatę należności z tytułu:

  • umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, jak i osobami fizycznymi,
  • umów sprzedaży,
  • umów najmu i dzierżawy,
  • umów pożyczki,
  • umów o dzieło i umów zlecenia,
  • odszkodowania w tym z ubezpieczenia OC, czy ubezpieczenia na życie,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

Często zapłata należności następuje już po doręczeniu drugiej stronie przedsądowego wezwania do zapłaty sporządzonego przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli się jednak tak nie stanie, koniecznym jest wytoczenie powództwa na drodze postępowania sądowego. Zdarzają się także przypadki, gdy mimo uzyskania wyroku sądowego nakazującego dłużnikowi zapłatę należności, nie wykonuje on swojej powinności. W takiej sytuacji koniecznym jest skierowanie do odpowiedniego komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

Adwokat do spraw o zapłatę w Warszawie

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z zapłatą należności skontaktuj się z nami:

Adwokat Adam Krassowski