Sprawy karne dotyczące naruszeń praw autorskich i pokrewnych

Prawa autorskie i pokrewne podlegają ochronie zarówno na gruncie przepisów prawa cywilnego, jak i prawa karnego, a szczegółowe uregulowania w tym zakresie przewidziane zostały w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Co istotne, ustawa przewiduje katalog czynów stanowiących przestępstwo i zawiera przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej grożącej za naruszenie praw autorskich oraz praw pokrewnych.

Naruszenie praw autorskich – Adwokat Warszawa Mokotów

Dla wyjaśnienia istoty przestępstw związanych z naruszeniem praw autorskich i pokrewnych koniecznym jest wyjaśnienie definicji utworu. Zgodnie z art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), utwory plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).

Ustawa o prawach autorskich

Warto wiedzieć, że zgodnie z w/w ustawą przestępstwem jest m.in.:

  • plagiat polegający na przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,
  • rozpowszechnianie bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, czy artystycznego wykonania,
  • rozpowszechnianie bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, czy artystycznego wykonania,
  • utrwalanie lub zwielokrotnianie cudzego utworu bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia,
  • obrót nielegalnymi kopiami,
  • wytwarzanie, obrót lub reklamowanie w celu sprzedaży urządzeń przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;

Większość z wyżej wymienionych czynów należy do grupy przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że taki wniosek stanowi warunek konieczny do wszczęcia postępowania karnego. Jednakże niektóre z nich m.in. plagiat, stanowią przestępstwo ścigane z urzędu, co oznacza, że organy postępowania przygotowawczego po powzięciu informacji o popełnieniu takiego czynu są zobowiązane do wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego i nie jest do tego konieczny wniosek pokrzywdzonego.

Istotnym jest, że pokrzywdzonym w sprawach z zakresu praw autorskich i pokrewnych jest nie tylko twórca, czy inny uprawniony podmiot, ale również właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Kancelaria adwokacka w Warszawie, a dokładniej na Mokotowie świadczy pomoc prawną w zakresie spraw karnych dotyczących naruszeń praw autorskich i pokrewnych. Prawnicy kancelarii pracują również w języku angielskim. Osoby chętne do skorzystania z naszego wsparcia mogą znaleźć do nas kontakt w tym miejscu: https://kn-adwokaci.pl/kontakt/.

 

Przedsiębiorcy