Wyrok łączny

Przepisy prawa karnego przewidują instytucję tzw. wyroku łącznego. Ma ona zastosowanie wówczas jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Instytucja kary łącznej

Instytucja kary łącznej ma na celu wydanie przez sąd jednego wyroku, w którym połączone zostają kary wcześniej orzeczone wyrokami innych sądów i na ich podstawie wymierzona skazanemu zostaje jedna kara łączna. Wyrok łączny sąd wydaje z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora.

Mocą kary łącznej sąd łączy zarówno kary bezwzględnego pozbawienia wolności, jak i kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, kary ograniczenia wolności oraz kary grzywny.

Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak:

  • 810 stawek dziennych grzywny,
  • 2 lat ograniczenia wolności,
  • 20 lat pozbawienia wolności;

Ta ogólna kodeksowa zasada wywołuje czasem trudności w wyliczeniu granic kary łącznej, która w konkretnym przypadku może zostać przez sąd orzeczona. W lepszym zobrazowaniu sposobu wyliczenia kary łącznej pomocne są praktyczne przykłady. Jeśli bowiem postępowanie dotyczy skazanego, względem którego orzeczone zostały mocą odrębnych wyroków kary: 3 lat pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności, to granice kary łącznej będą następujące:

  • minimalna granica wynosić będzie 3 lata (jako najwyższa z kar podlegających łączeniu),
  • maksymalna granica wynosić będzie 6 lat (jako suma kar podlegających łączeniu).

W takim przypadku sąd wydając wyrok łączny orzeknie względem skazanego karę łączną w granicach od 3 lat pozbawienia wolności do 6 lat pozbawienia wolności.

Istotnymi w sprawach dotyczących kary łącznej są reguły łączenia kar pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności oraz kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. W takich przypadkach sytuacja skazanego ulega zmianie, bowiem:

  • w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności,
  • w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Istotnym jest, że w wyroku łącznym sąd dokonuje zaliczenia okresu wykonanych już w stosunku do skazanego kar. Przekładając treść przepisu na praktyczny przykład oznacza to, że jeśli orzeczona w wyroku kara łączna wynosi 2 lata pozbawienia wolności, a jednocześnie skazany wykonał część kary podlegającej łączeniu w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności przed wydaniem wyroku łącznego, to sąd w wyroku zaliczy na poczet kary łącznej ten okres, wskutek czego skazanemu pozostanie do wykonania 1 rok i 6 miesięcy kary pozbawienia wolności.

Orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Innymi słowy mówiąc, sąd bierze pod uwagę postawę skazanego w trakcie odbywania kary, jego stosunek do popełnionych przestępstw, a w szczególności treść opinii o skazanym uzyskaną z zakładu karnego.

Jeśli jesteś osobą skazaną lub znasz taką, która potrzebuje pomocy prawnej związaną z karą łączną zapraszamy do kontaktu:

Law Firm Warsaw