Sprawy nieletnich

W praktyce naszej kancelarii zdarzają się sprawy, w których sprawcą czynów karalnych są osoby nieletnie. W takiej sytuacji, co do zasady, postępowanie przeciwko nieletniemu toczy się przed sądem rodzinnym, w oparciu o przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Postępowanie w sprawach nieletnich

Wyżej wymieniona ustawa ma zastosowanie w zakresie:

 • zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18;
 • postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;
 • wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

Należy mieć na uwadze, że w przedmiotowym postępowaniu nieletniemu przysługują m.in.:

 • prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy,
 • prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania.

Adwokat dla nieletnich

Istotnym jest, iż stroną takiego postępowania jest nie tylko nieletni, lecz również jego rodzice bądź opiekunowie, a także prokurator.

W tego typu sprawach adwokat może reprezentować nieletniego jako jego obrońca, zapoznać się z aktami sprawy, brać udział w rozprawach, jak i w postępowaniu mediacyjnym, składać wnioski dowodowe oraz środki zaskarżenia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania sąd może zastosować wobec nieletniego środki wychowawcze, w szczególności:

 • udzielić upomnienia,
 • zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
 • zastosować nadzór kuratora;
 • skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 • orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;
 • orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;

Warto wiedzieć, że w tego typu sprawach sąd może nałożyć określone obowiązki również na rodziców, czy opiekunów nieletniego, w szczególności:

 • zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym;
 • zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego.

Adwokat do spraw nieletnich w Warszawie

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sprawy nieletnich zapraszamy do kontaktu:

Adwokat Adam Krassowski