Negocjacje umów

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że zasadą w obrocie gospodarczym pozostaje oczywiście swoboda zawierania umów, wyrażona w art. 353(1) Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Co prawda Kodeks cywilny zawiera zamknięty katalog umów, to jednak w obrocie gospodarczym funkcjonuje szereg umów (tzw. nienazwanych) kreujących różnorakie relacje nieopisane w Kodeksie cywilnym, bądź też łączące cechy różnych umów nazwanych. Konstruując umowę, warto zatem zawsze sprawdzić, czy przepisy prawa na nie narzucają jej w pewnych aspektach określonych ograniczeń lub wymogów.

Niezależnie od tego, w jakim stopniu skomplikowana jest relacja gospodarcza pomiędzy stronami, zawsze, nawet w tych zdawałoby się najprostszych przypadkach, warto ją sformalizować poprzez obustronnie zaakceptowane postanowienia umowne. Pamiętać bowiem należy o znanym powiedzeniu, że umowy pisze się na złe czasy.

Pisemna forma umowy nie jest konieczna

Warto przy tym pamiętać, że w przypadku wielu umów forma pisemna umowy nie jest wcale obowiązkowa i nie warunkuje jej ważności. Tam, gdzie prawo nie zastrzega określonej formy czynności prawnej, a jednocześnie wolą stron jest utrwalenie w sposób wiążący wzajemnych uzgodnień, doskonale może się sprawdzać tzw. forma dokumentowa, opisana w art. 77(2) Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Stosownie zaś do treści art. 77(3) Kodeksu cywilnego dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

W każdej, nawet najprostszej umowie, warto uregulować następujące kwestie:

  • sposób wykonania umowy przez poszczególne strony
  • szczegółowe zasady w zakresie płatności i wysokości wynagrodzenia
  • granice i przesłanki odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
  • czas trwania umowy i ewentualną możliwość jej wypowiedzenia
  • zasady postępowania z informacjami poufnymi dotyczącymi stron
  • właściwość miejscową sądu, który będzie rozpoznawał ewentualny spór.

Kancelaria świadczy pomoc w przygotowywaniu i negocjowaniu umów dla wszelkich uczestników obrotu gospodarczego. Pracujemy również w języku angielskim. Osoby zainteresowane naszym wsparciem zapraszamy do kontaktu: https://kn-adwokaci.pl/kontakt/.

 

Przedsiębiorcy