Sprawy o eksmisję

Eksmisja polega na usunięciu osoby z zajmowanej przez nią nieruchomości, opróżnieniu lokalu z rzeczy do niej należących i wydaniu tegoż lokalu osobie posiadającej do niego tytuł prawny.

Najczęstszymi przyczynami procesów o eksmisję są m.in.:

  • niewywiązywanie się przez najemcę ze zobowiązań finansowych w zakresie czynszu najmu,
  • wykraczanie lokatora w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku,
  • zaniechanie przez najemcę opuszczenia lokalu pomimo zakończenia stosunku najmu,
  • zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

Co do zasady, instrumentem pozwalającym osobie uprawnionej na rozpoczęcie procedury eksmisyjnej jest wystąpienie z pozwem o eksmisję do sądu. W postępowaniu o eksmisję sąd bada, czy spełnione zostały przesłanki do jej orzeczenia, ale także ustala, czy osobie, której eksmisja dotyczy przysługuje uprawnieniu do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Należy pamiętać, że uprawnienie do lokalu socjalnego przysługuje:

  • kobietom w ciąży,
  • małoletniemu, osobie niepełnosprawnej lub ubezwłasnowolnionej oraz osobie sprawującej nad nią opiekę i wspólnie z nią zamieszkałej,
  • osobie obłożnie chorej,
  • emerytom lub rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  • osobie posiadającej status bezrobotnego,
  • osobie spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały,

chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Ile trwa eksmisja z mieszkania – wstrzymanie eksmisji

Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Orzekając o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu. W praktyce oznacza to, że przeprowadzenie eksmisji jest możliwe dopiero wówczas, gdy właściwa gmina przedstawi lokatorowi, przeciwko któremu wydany został wyrok eksmisyjny, ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, co znacznie wydłuża realizację wyroku eksmisyjnego.

Jeśli po wydaniu wyroku eksmisyjnego osoba zobowiązana nie spełni nałożonego przez sąd obowiązku, powód może wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a następnie złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które powinno doprowadzić do opuszczenia i opróżnienia nieruchomości przez lokatora.

Pozew o eksmisję – Adwokat Warszawa Mokotów

Należy pamiętać, że aby roszczenie o eksmisję było zasadne, spełnione muszą zostać określone w umowie przesłanki. Co do zasady, wypowiedzenie umowy najmu poprzedzone być powinno stosownym pismem np. wezwaniem do zaniechania naruszeń, czy wezwaniem do zapłaty zaległego czynszu najmu. Bardzo istotnym jest zatem odbieranie korespondencji kierowanej do osoby zamieszkującej w lokalu, bowiem w wielu przypadkach pozwala uniknąć przykrych skutków eksmisji.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z eksmisją skontaktuj się z nami:

Adwokat Adam Krassowski