Reprezentacja oskarżonego

Pokrzywdzonym w postępowaniu karnym jest osoba fizyczna lub osoba prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową. W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego.

W praktyce naszej kancelarii adwokackiej wielokrotnie reprezentowaliśmy osoby, które został dotknięte skutkami czynu zabronionego. Możliwość reprezentacji istnieje już na wczesnym etapie postępowania, w szczególności może polegać na ustanowieniu pełnomocnika w celu złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, a następnie na udziale w dalszych czynnościach procesowych w prokuraturze, na Policji, a także w postępowaniu sądowym. Istotnym aspektem ochrony interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym jest złożenie wniosku o naprawienie szkody wynikłej bezpośrednio z faktu popełnienia przestępstwa.

W związku z tym pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:

Do podstawowych praw pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zaliczamy:

  1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny.
  2. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, przy przesłuchaniu lub zapoznaniu się z treścią dowodu, jeżeli pokrzywdzony nie mówi po polsku, a także – w razie potrzeby – jeżeli jest on głuchy lub niemy.
  3. Prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia.
  4. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, np. o przesłuchanie świadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego.
  5. Prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii.
  6. Prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie.
  7. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu śledczego.
  8. Prawo do działania w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
  9. Prawo do złożenia apelacji, kasacji lub zażalenia.

Kancelaria adwokacka do reprezentacji oskarżonego

W sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt z kancelarią możliwy jest także poza regularnymi godzinami pracy pod numerem telefonu 669-880-556.

Law Firm Warsaw