Sprawy o odszkodowanie

Nasza kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie w związku ze szkodą na osobie związaną ze świadczeniem usług medycznych. Postępowania takie toczą się zazwyczaj z udziałem placówek medycznych oraz towarzystw ubezpieczeń. Jeśli nie dochodzi do zawarcia ugody na etapie przedsądowym, o należnym odszkodowaniu i jego wysokości rozstrzyga sąd.

Sprawy o odszkodowanie w sprawach o błąd lekarski

Na odszkodowanie zasądzane w sprawach o błąd lekarski składają się trzy elementy:

  • rekompensata szkód majątkowych,
  • renta związana z utratą możliwości pracy lub zwiększeniem potrzeb
  • i zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową.

Dwa pierwsze elementy mają charakter wymierny i obiektywny. Wysokość odszkodowania w tej części ustalana jest przede wszystkim na podstawie dokumentów i czynników policzalnych, takich jak wysokość dotychczasowych zarobków, czy koszty przyszłego leczenia.

O skali zasądzanego odszkodowania decyduje przede wszystkim element szkody niemajątkowej, na który składa się kwota odpowiednia za ból, cierpienie fizyczne i psychiczne, wpływ zdarzenia na życie osobiste i rodzinne. Są to niewątpliwie okoliczności ocenne i niewymierne.

Orzecznictwo polskich sądów wypracowało szereg zasad wyliczania zadośćuczynienia, aczkolwiek przede wszystkim tego elementu dotyczy swoboda sędziowska. Nie ulega przy tym wątpliwości, że wysokość zasądzonych odszkodowań z roku na rok rośnie, – z całą pewnością szybciej, aniżeli poziom inflacji, czy stopień zamożności społeczeństwa. Z roku na rok rośnie również ilość spraw, które w związku ze zdarzeniami medycznymi składane są w sądach. Potwierdzają to nie tylko częste doniesienia prasowe, ale także dane publikowane przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Przedawnienie w sprawach o szkodach na osobie

Kodeks cywilny w art. 442(1) § 1 i 3 wprowadza ogólną regułę, że roszczenie o naprawienie szkody na osobie ulega przedawnieniu w terminie 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Wynika stąd, że roszczenia cywilnoprawne związane z uszczerbkiem na zdrowiu lub zgonem nie ulegną przedawnieniu zanim nie upłyną 3 lata od dnia, gdy osoba uprawniona dowiedziała się o szkodzie albo przy zachowaniu należytej staranności mogła się o niej dowiedzieć, a jednocześnie dowiedziała się o osobie fizycznej lub prawnej obowiązanej do jej naprawienia albo przy zachowaniu należytej staranności mogła się o niej dowiedzieć.

W praktyce może to oznaczać, że trzyletni okres przedawnienia liczony będzie bezpośrednio od zdarzenia medycznego, które wywołało szkodę, jeśli fakt jej zaistnienia oraz osoba odpowiedzialna będą od razu poszkodowanemu znane.

Może być też tak, że ujawnienie się określonych konsekwencji zdarzenia medycznego nastąpi później, a dodatkowo pewien czas zajmie poszkodowanemu ustalenie, kto jest podmiotem odpowiedzialnym. Okres przedawnienia będzie wówczas liczony dopiero od dnia, gdy poszkodowany nabędzie pełną wiedzę w tym zakresie. Warto przy tym dodać, że upływ okresu przedawnienia nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu powództwa o odszkodowanie, ale pozwany może w takim procesie podnieść zarzut, że roszczenie jest przedawnione, co w przypadku jego zasadności prowadzić będzie do oddalenia powództwa, niezależnie od konkretnych okoliczności zdarzenia medycznego.

Co jednak istotne, jeśli poszkodowany podejmie czynności zmierzające do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym zanim roszczenie ulegnie przedawnieniu, to odszkodowanie na jego rzecz może być zasądzone, niezależnie od tego, ile będzie trwało postępowanie przed sądem.

Adwokat do sprawy o odszkodowanie

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącą odszkodowania w związku ze szkodą związaną ze świadczeniem usług medycznych skontaktuj się z nami:

Adwokat Adam Krassowski