Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to pojęcia z zakresu prawa cywilnego, stanowiące synonim rekompensaty za poniesione szkody i krzywdy. Choć definicje te często są stosowane zamiennie, to jednak stanowią dwa zupełnie odmienne terminy, mające zastosowanie w innych przypadkach. Ich rozróżnienie jest niezwykle istotne w kontekście określenia przysługujących poszkodowanemu roszczeń.

Sprawy sądowe o odszkodowanie

Odszkodowanie stanowi finansową rekompensatę za poniesioną szkodę majątkową. Szkoda ta może dotyczyć osoby, bądź mienia i jest możliwa do wyliczenia oraz oszacowania w pieniądzu. Posługując się przykładem, odszkodowanie dotyczy np. zniszczonej rzeczy, uszkodzonego samochodu, zalanego mieszkania, ale również uszkodzenia ciała.

Zadośćuczynienie zaś stanowi finansową rekompensatę za poniesioną szkodę niemajątkową, czyli krzywdę. Krzywda może odnosić się tylko do osoby, stanowią ją cierpienia fizyczne i psychiczne powstałe wskutek zdarzenia, a mogą być nimi w szczególności: ból, gniew, czy smutek. Krzywda nie jest możliwa do skrupulatnego wyliczenia, dlatego zadośćuczynienie stanowi wyrażony w pieniądzu ekwiwalent poniesionych cierpień, a jego wysokość zależna jest m.in. od rozmiaru cierpienia, długości okresu jego trwania, rodzaju powstałego uszczerbku na zdrowiu, widoków na przyszłość.

Od okoliczności zdarzenia i rodzaju powstałej szkody zależy, jakie roszczenia przysługują osobie pokrzywdzonej, jednakże zdarzają się sprawy, w których pokrzywdzony może żądać zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

W praktyce naszej kancelarii zajmujemy się sprawami o odszkodowania i zadośćuczynienia m.in. z tytułu:

  • szkód komunikacyjnych,
  • szkód powstałych w związku z wadliwie przeprowadzonym leczeniem,
  • szkód powstałych w związku z naruszeniem dóbr osobistych,
  • szkód powstałych w związku z uszkodzeniem ciała i powstaniem uszczerbku na zdrowiu.

W sprawach dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia pomoc adwokata na etapie przedsądowym obejmuje przede wszystkim profesjonalne doradztwo w zakresie rodzaju przysługujących poszkodowanemu roszczeń i ich wysokości. Nierzadko pierwszym etapem sprawy odszkodowawczej jest postępowanie likwidacyjne prowadzone przez zakład ubezpieczeń, w którym poszkodowany również może być reprezentowany przez adwokata. W tego rodzaju sprawach możliwym jest także prowadzenie negocjacji w celu zawarcia przez strony ugody.

Adwokat do spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie w Warszawie

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z odszkodowaniami i zadośćuczynieniem skontaktuj się z nami:

Adwokat Adam Krassowski