Spory sądowe

Obsługa prawna w zakresie sporów sądowych wymaga znajomości prawa i procedury, a także doświadczenia na sali rozpraw. Zrozumienie potrzeb i interesów klienta pozwala na odpowiedni dobór taktyki procesowej. Praktyka kancelarii obejmuje prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, przede wszystkim z obszaru apelacji warszawskiej, z następujących dziedzin prawa:

  • prawo karne i wykonawcze
  • prawo rodzinne i spadkowe
  • prawo cywilne i gospodarcze
  • prawo medyczne i prawa pacjenta
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Występujemy również przed organami ścigania w toku postępowania przygotowawczego (Policją i prokuraturą), a także przed sądami arbitrażowymi i sądami odpowiedzialności zawodowej, w szczególności w zakresie odpowiedzialności lekarzy.

W dotychczasowej praktyce kancelarii prowadziliśmy sprawy karne w zakresie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu w komunikacji, wiarygodności dokumentów, życiu i zdrowiu, przestępczości zorganizowanej, czynów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, o błąd lekarski, a także w postępowaniu w sprawach nieletnich oraz sprawach karno-skarbowych. Prowadzimy również sprawy w postępowaniu wykonawczym: o wyrok łączny, odroczenie i przerwę wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, zarządzenie warunkowo zawieszonej kary, o zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i stosowanie środków karnych.

Spory sądowe – Adwokat Warszawa Mokotów

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego: o rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie, o podział majątku wspólnego, o alimenty, o ustalenie kontaktów, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o wydanie dziecka w trybie konwencji haskiej, o stwierdzenie nabycia spadku, o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek.

Występowaliśmy w sprawach cywilnych: odszkodowawczych, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych i szkód medycznych, o zapłatę należności wynikających z umów, o ochronę dóbr osobistych, o ustalenie istnienia stosunku prawnego, dotyczących reklamacji i rękojmi, sporów dotyczących umów o roboty budowlane, służebności przesyłu i innych. Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi nieruchomości, w tym dotyczącymi zniesienia współwłasności, roszczeń z umowy przedwstępnej, zasiedzenia, drogi koniecznej, najmu i innych.

Prowadziliśmy spory sądowe z zakresu prawa gospodarczego, w tym o zapłatę należności przez kontrahentów, prawidłowe wykonywanie umów, w tym udzielonych w trybie zamówień publicznych, o roszczenia pomiędzy wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych, o ochronę konkurencji, znaków towarowych i wzorów użytkowych, a także z tytułu naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich. Pomagamy zakładać spółki, fundacje i stowarzyszenia.

Braliśmy udział w sprawach pracowniczych: dotyczących rozwiązania stosunku pracy, przywrócenia do pracy, nadgodzin, wypadków przy pracy, zwolnień grupowych i odpraw. Prowadzimy sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Spory sądowe