Sprawy o kontakty z dzieckiem

Sprawy o ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem wszczynane są wówczas, gdy rodzice małoletniego żyją w rozłączeniu, a dziecko na stałe zamieszkuje u jednego z nich. We wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy precyzyjnie ustalić zakres tych kontaktów. W praktyce najczęściej spotykamy się z wnioskami o ustalenie kontaktów z dzieckiem: w weekendy, święta, wakacje, ferie zimowe, urodziny dziecka, Dzień Ojca, czy Dzień Matki.

Ustalając zakres kontaktów sąd bierze pod uwagę zarówno kompetencje wychowawcze wnioskującego rodzica, więź jaka łączy rodzica z dzieckiem, a także często wiek dziecka.

Wiele z tego rodzaju spraw udaje nam się zakończyć zawartą pomiędzy stronami ugodą, nawet w przypadkach, gdy rodzice dziecka pozostają w głębokim sporze. Nierzadko w wypracowaniu ugody pomaga stronom zawodowy mediator, gwarantujący rodzicom osiągnięcie takiego rodzaju porozumienia, które satysfakcjonuje każdego z nich.

Sprawy o kontakt z dzieckiem – pomoc Adwokata w Warszawie

Podobnie, jak w przypadku alimentów, już we wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem należy zawrzeć wniosek o zabezpieczenie przez sąd kontaktów na czas trwania postępowania. Takie rozwiązanie zagwarantuje wnioskującej stronie możliwość odbywania kontaktów z dzieckiem jeszcze przed wydaniem końcowego postanowienia w sprawie.

Jeśli po wydaniu postanowienia zajdzie istotna zmiana okoliczności, można wystąpić do sądu ponownie, z wnioskiem o zmianę tj. zwiększenie, bądź ograniczenie aktualnie obowiązujących kontaktów.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sprawy o kontakty z dzieckiem zapraszamy do kontaktu:

Adwokat Adam Krassowski