Sprawy rejestrowe

Do kategorii spraw rejestrowych zaliczamy sprawy prowadzone przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, związane z wpisem informacji dotyczących podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:

1) rejestru przedsiębiorców;

2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

3) rejestru dłużników niewypłacalnych.

Wpisowi do rejestru przedsiębiorców podlegają m.in.:

  • spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, europejskie,
  • spółdzielnie, spółdzielnie europejskie,
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
  • instytuty badawcze.

Wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają także stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Wpisowi do rejestru podlega więc fakt utworzenia podmiotu, jak i fakt jego likwidacji. Wpisowi podlegają również szczegółowe dane dotyczące podmiotu, takie jak nazwa, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, siedziba i adres, numer NIP oraz wiele innych informacji uzależnionych od formy prawnej wykonywanej działalności, szczegółowo wskazanych w przepisach Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Istotnym jest, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych zawartych we wpisie, koniecznym jest zawiadomienie o tym sądu rejestrowego poprzez złożenie stosownego wniosku, wraz z załącznikami stanowiącymi dokumenty potwierdzające dokonaną zmianę np. w postaci umowy, uchwały, czy oświadczenia.

Wpis do rejestru KRS

Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym są niezwykle istotne, ponieważ stanowią dla uczestników obrotu prawnego źródło informacji na temat wpisanych do Rejestru podmiotów. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru. Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Pracujemy również w języku angielskim. Osoby zainteresowane naszym wsparciem zapraszamy do kontaktu: https://kn-adwokaci.pl/kontakt/.

 

Przedsiębiorcy