Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności, dzięki któremu osoba skazana może odbyć karę poza zakładem karnym, w miejscu zamieszkania, pozostając jednocześnie pod stałą kontrolą sądu. Popularnie dozór elektroniczny określany jest mianem „obrączki”.

Kiedy dozór elektroniczny ma zastosowanie?

Sąd może zastosować dozór elektroniczny w następujących przypadkach:

 • co do osób skazanych na karę pozbawienia wolności nieprzekraczająca jednego roku i sześciu miesięcy;
 • co do osób, którym orzeczony został przez sąd środek karny w postaci zakazu zbliżania się do określonych osób (art. 41a § 1 KK);
 • jako środek zabezpieczający w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu (art. 93e KK).

W Systemie Dozoru Elektronicznego sąd może kontrolować:

 • przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach w miejscu zamieszkania skazanego (dozór stacjonarny),
 • bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny),
 • zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i sześciu miesięcy, a jednocześnie przestępstwo nie zostało popełnione w warunkach multirecydywy,
 • w przekonaniu sądu jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,
 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego (sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego pomimo braku zgody, jeżeli wykonanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu),
 • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Karę w Systemie Dozoru Elektronicznego może również odbywać skazany, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, lecz kary te nie mogą przekraczać w sumie jednego roku i sześciu miesięcy.

Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny, ma obowiązek:

 • nieprzerwanie nosić nadajnik,
 • dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku, oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną,
 • udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne, w tym również umożliwiając pracownikom tego podmiotu wejście do pomieszczeń, w których skazany przebywa, lub na nieruchomość stanowiącą jego własność lub będącą w jego zarządzie,
 • udzielać prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków oraz stawiać się na wezwania sędziego i kuratora,
 • pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie,
 • odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego,
 • umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator,
 • udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków, również przy użyciu rejestratora stacjonarnego.

Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, m.in. w celu świadczenia pracy, sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą, kształcenia i samokształcenia, czy wykonywania twórczości własnej.

W sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego sąd penitencjarny orzeka na wniosek skazanego lub na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego. Wniosek taki należy złożyć na piśmie wraz z uzasadnieniem potwierdzającym spełnienie powyższej wskazanych warunków oraz wyrażoną na piśmie zgodą osób wspólnie ze skazanym zamieszkujących.

Jeśli jesteś osobą skazaną lub znasz taką, która potrzebuje pomocy prawnej związaną z dozorem elektronicznym zapraszamy do kontaktu:

Law Firm Warsaw