Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

Mianem władzy rodzicielskiej określamy zakres obowiązków i praw rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. W praktyce władza rodzicielska to m.in. obowiązek wychowywania dziecka, prawo do kierowania dzieckiem i podejmowania decyzji jego dotyczących np. decyzji w zakresie edukacji, leczenia, majątku dziecka, a także reprezentacja dziecka.

Władza rodzicielska

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do uzyskania pełnoletności, a władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Zdarzają się jednak przypadki, gdy przez wzgląd na dobro dziecka, zachodzi konieczność dokonania przez sąd zmian w zakresie władzy rodzicielskiej. Wówczas sąd może dokonać względem jednego bądź obojga rodziców:

  • ograniczenia władzy rodzicielskiej,
  • pozbawienia władzy rodzicielskiej,
  • zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Takie sytuacje mają miejsce w szczególności gdy:

  • rodzice małoletniego dziecka żyją w rozłączeniu i ze względu na brak porozumienia pomiędzy nimi zasadnym jest powierzenie wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, np. do współdecydowania o sprawach z zakresu edukacji, czy leczenia dziecka,
  • zachodzą nieprawidłowości w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, wskutek czego dobro dziecka jest zagrożone, wówczas sąd może ograniczyć władzę rodzicielską rodziców np. poprzez poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, czy też skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną,
  • jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej,
  • w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie, dzieje się tak np. w przypadku, gdy z uwagi na stan zdrowia, rodzic tymczasowo nie ma możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej mogą być:

  • przedmiotem samodzielnego postępowania sądowego,
  • przedmiotem rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym, wyroku ustanawiającym pomiędzy małżonkami separację, czy też wyroku ustalającym pochodzenie dziecka.

Adwokat do spraw o ustalenie władzy rodzicielskiej

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z władzą rodzicielską skontaktuj się z nami:

Adwokat Adam Krassowski