Prawo karne Warszawa Mokotów

Praktyka kancelarii od wielu lat obejmuje prowadzenie w pełnym zakresie spraw karnych. Występujemy jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy: od zatrzymania przez Policję, przez postępowanie przygotowawcze, aż do rozpraw przed sądem pierwszej i drugiej instancji.

Sprawy karne

Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw należą sprawy w zakresie przestępstw dotyczących:

 • mienia i obrotu gospodarczego (kradzież, oszustwo, fałszowanie oznaczeń towarów)
 • bezpieczeństwa w komunikacji (wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości)
 • wiarygodności dokumentów (fałszerstwo)
 • życia i zdrowia (bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu)
 • czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej)
 • wolności (groźby karalne, stalking)
 • rodzinie (znęcanie się)
 • przestępczości zorganizowanej
 • naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie i obrót narkotykami)
 • naruszenia ustawy o prawie autorskim (plagiat)
 • błędu lekarskiego (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, uszczerbek na zdrowiu)
 • cyberprzestępczości (ujawnienie lub uszkodzenie danych informatycznych)

Występujemy również w sprawach karno-skarbowych, nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz dotyczących wykroczeń.

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu sprawy na etapie postępowania wykonawczego, w tym o wyrok łączny, odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny.

W sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt z kancelarią możliwy jest także poza regularnymi godzinami pracy pod numerem telefonu 669-880-556.

Law Firm Warsaw