Miesiąc: Lipiec 2017

opieka prawna rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza a opieka prawna

Często kiedy w sądach rozstrzygane są sprawy o opiekę nad nieletnimi, których rodzice nie są zdolni do opiekowania się nimi sąd staje przed wyborem czy nadać osobom które chcą zająć się tymi dziećmi miano rodziny zastępczej czy opiekuna prawnego. Czym tak naprawdę są te instytucje? Jakie podobieństwa i różnice między nimi występują? Postaramy się to nieco przybliżyć w poniższym tekście.

Continue reading “Rodzina zastępcza a opieka prawna”

Wyrok łączny i kara łączna

Czym jest kara łączna?

Na mocy Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 r., która weszła w życie dnia 1 lipca 2015 r. wprowadzone zostały istotne zmiany w instytucji kary łącznej.

Kara łączna jest instrumentem prawa karnego, orzekanym w stosunku do sprawcy, który popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Innymi słowy mówiąc, orzeczenie kary łącznej polega na wydaniu jednego wyroku obejmującego wcześniej wymierzone sprawcy i nadające się do połączenia kary, by nie zachodziła konieczność odbywania ich po kolei.

Continue reading “Wyrok łączny i kara łączna”

Lekarz - zdrowie a błąd medyczny

Błąd lekarski a polityka karania

Rolą państwa jest ściganie i karanie sprawców czynów społecznie szkodliwych, zawinionych i karygodnych. W szeroko pojętym interesie społecznym leży, aby ten, kto w sposób zawiniony przyczynił się do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu innego człowieka, poniósł karę. Lekarz wykonuje zawód zaufania publicznego, w ramach którego ma obowiązek sprawowania opieki nad pacjentami, którzy znajdą się pod jego pieczą. Od decyzji lekarza, jakie podejmuje w procesie leczenia i diagnostyki, zależy ludzkie życie i zdrowie. Błędna decyzja może przynieść nieodwracalne w skutkach konsekwencje. Continue reading “Błąd lekarski a polityka karania”