Rok: 2022

Księgi wieczyste

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe wydane w sprawie cywilnej.  Nakazy zapłaty wydawane są w ramach różnego rodzaju postępowań, w szczególności w ramach postępowania upominawczego oraz postępowania nakazowego. Powyższe rozróżnienie jest niezwykle istotne, jako że każdy z trybów może przewidywać inne przesłanki do wydania samego nakazu zapłaty, inny środek jego zaskarżenia oraz odmienne skutki jego wniesienia....
Czytaj więcej
alimenty na dorosłe dziecko

Kilka uwag o karach umownych

Kara umowna to jedna z najczęściej występujących w obrocie klauzul umownych. Służy dodatkowemu zabezpieczeniu należytego wykonania umowy poprzez wprowadzenie sankcji finansowej na wypadek niewywiązania się z zaciągniętego zobowiązania.  Zasady ustanawiania kar umownych określone zostały w przepisach Kodeksu cywilnego.  Przepisy umowy, które wprowadzają karę umowną są zatem ważne, o ile nie pozostają w sprzeczności z przepisami...
Czytaj więcej
odszkodowania z tytułu mienia

Odmowa wypłaty odszkodowania – co zrobić

Każdy poszkodowany ma prawo wystąpić z roszczeniem o naprawienie wyrządzonej mu szkody. Jeżeli sprawca szkody miał obowiązek się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy to zawsze właścicieli pojazdów) lub też umowę ubezpieczenia zawarł sam poszkodowany, o naprawienie szkody można się zwrócić bezpośrednio do ubezpieczyciela. W większości przypadków, gdy poszkodowany jest uprawniony do wypłaty odszkodowania, uzyskuje on...
Czytaj więcej
alimenty na dorosłe dziecko

Gdzie i jak sprawdzić czy dług jest przedawniony

Przedawnienie roszczeń to jedno z kluczowych zagadnień nie tylko w obrocie gospodarczym, ale również w bieżących sprawach życia codziennego. Ograniczona czasowo możliwość dochodzenia i egzekucji zasądzonych roszczeń z jednej strony wpływa na przewidywalność obrotu prawnego, usuwając stan niepewności po stronie dłużników, z drugiej strony ma na celu mobilizację wierzycieli w dochodzeniu swych praw. Poniżej przedstawiamy...
Czytaj więcej

Jak wygląda rozprawa w sądzie

Podczas porad prawnych bardzo często pada ze strony Klientów pytanie, jak wygląda rozprawa w sądzie. Oczywiście nie ma tu jednej odpowiedzi. Rodzaj postępowania sądowego (sprawa cywilna, karna lub administracyjna), jak i specyfika samej sprawy, wpływają na przebieg i kształt rozprawy sądowej. Ile trwa rozprawa sądowa Nie ulega wątpliwości, że najbardziej czasochłonną czynnością procesową przeprowadzaną przez...
Czytaj więcej