Autor: adminwww

Zaostrzanie kar czy depenalizacja błędów?

Środowisko lekarskie podniosło słuszny protest przeciwko nowelizacji art. 155 k.k., jaką zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości [1], polegającej na takim podwyższeniu zagrożenia karą, aby jedynie wyjątkowo możliwe było orzeczenie wobec lekarza oskarżonego o czyn nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Praktyczną konsekwencją proponowanych zmian byłaby realna groźba więzienia dla każdego, kto wykonuje zawód medyczny. Prezydent skierował kontrowersyjną nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego, a kwestia jej wejścia w życie została odroczona . Problem postulowanego  kierunku zmian  powróci, dlatego warto rozmawiać o racjonalności polityki karnej w zakresie błędów lekarskich, a także o wypracowaniu skutecznego systemu reagowania na tzw. zdarzenia medyczne.

Continue reading “Zaostrzanie kar czy depenalizacja błędów?”

Dyrektywa o prawie autorskim – najważniejsze zmiany i wyjaśnienia Komisji Europejskiej

Parlament Europejski z dniem 26 marca 2019 roku przyjął projekt dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Zasadniczym celem wprowadzenia tej dyrektywy jest umożliwienie twórcom otrzymywania należnych im wynagrodzeń z prowadzenia swej działalności w sieci. Ponieważ dyrektywa Unii Europejskiej o prawie autorskim już w trakcie przygotowywania budziła wiele emocji i kontrowersji, Komisja Europejska w porozumieniu z Parlamentem Europejskim przygotowały obszerne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości w odniesieniu do zapisów dyrektywy o prawach autorskich. Continue reading “Dyrektywa o prawie autorskim – najważniejsze zmiany i wyjaśnienia Komisji Europejskiej”

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na wgląd w akta sprawy

W postępowaniu przygotowawczym dostęp stron, w szczególności podejrzanego, do akt sprawy nie jest swobodny. Aby zatem uzyskać dostęp do akt prowadzonego śledztwa lub dochodzenia, należy się zwrócić z wnioskiem do prowadzącego dane postępowanie.

Co do zasady zgoda na wgląd w akta sprawy jest wydawana. Można jej jednak odmówić, jeżeli zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do sądu.

Tu znajdziesz wzór wniosku o zgodę na wgląd w akta sprawy karnej.

Wzór pisma – Wniosek o uzasadnienie wyroku

Aby zaskarżyć wyrok w sprawie karnej, w pierwszej kolejności należy złożyć wiosek o jego pisemne uzasadnienie. Sąd karny nie sporządzi i nie doręczy odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem bez stosownego wniosku.

Wniosek należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

Tu możesz pobrać:

– wzór wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie karnej w całości

– wzór wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie karnej w części

Wzór pisma – Wniosek o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania

Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek podejrzanego, prowadzący postępowanie powiadamia podejrzanego o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania. Jednocześnie poucza o prawie uprzedniego przejrzenia akt.

Końcowe zapoznanie z materiałami postępowania to istotne uprawnienie podejrzanego, pozwalające na analizę całości zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz podjęcie stosownych działań w ramach prowadzonej obrony, np. złożenie dodatkowych wniosków dowodowych.

Wzór wniosku o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania znajdziesz tu.