Obrót prawami autorskimi – różnica pomiędzy przeniesieniem praw autorskich, a udzieleniem licencji

Prawa autorskie majątkowe jako przedmiot obrotu

Na wstępie należy przypomnieć, że możliwość obrotu prawami autorskimi dotyczy tylko i wyłącznie praw majątkowych, jako że autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nierozerwalnie związane są z twórcą utworu.

Sposoby przeniesienia praw autorskich

Polski system prawa autorskiego wprowadza dwie podstawowe drogi przejścia praw autorskich na inną osobę. Pierwszy sposób polega na dziedziczeniu praw autorskich (na takich samych zasadach, jak każde inne prawa podlegające dziedziczeniu). Drugim sposobem przeniesienia prawa autorskiego majątkowego jest zawarcie stosownej umowy. Przy czym nabywca prawa na podstawie umowy może je zbyć dalej, chyba że sama umowa stanowi inaczej. Dla swej ważności umowa o przeniesieniu praw autorskich wymaga formy pisemnej – głównie w celu ochrony praw twórcy.

Licencja

Od umowy przeniesienia prawa autorskiego majątkowego należy wyraźnie odróżnić umowę licencji, która polega jedynie na udostępnieniu utworu do korzystania. Innymi słowy, licencjobiorca ma prawo korzystać z utworu, ale nie jest właścicielem praw do niego. W zależności od kształtu poszczególnych umów licencja może być wyłączna (licencjobiorca jest jedynym uprawnionym użytkownikiem utworu) lub niewyłączna (do korzystania z utworu uprawnieni są równocześnie różni licencjobiorcy). W razie wyraźnego postanowienia w umowie, licencjobiorca może upoważnić inną osobę do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji (sublicencja). Umowa licencyjna tzw. wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej.

Wynagrodzenie

Zasadą jest odpłatność za przeniesienie prawa do utworu lub udzielenie licencji do korzystania z niego. Kwestia ta podlega jednak w całości woli stron, które mogą się umówić na całkowity brak płatności.

Pola eksploatacji

Bardzo ważnym składnikiem obu rodzajów umów są ściśle określone tzw. pola eksploatacji, czyli precyzyjnie zdefiniowane sposoby, w jaki utwór może być kopiowany, wprowadzany do obrotu, czy też rozpowszechniany. Pamiętać bowiem należy, że poszczególne pola eksploatacji muszą być w umowie wprost określone.

Usługi prawne związane z umowami dotyczącymi praw autorskich

W ramach świadczonych usług wspieramy Klientów przy konstruowaniu obu rodzajów umów oraz dotyczących ich negocjacjach. Jesteśmy również gotowi służyć wsparciem we wszelkiego rodzaju sporach związanych z przeniesieniem lub licencją praw autorskich.