Miesiąc: marzec 2018

Obniżenie przez sąd wysokości kary umownej do wartości symbolicznej jest niedopuszczalne

W wyroku z dnia 19 października 2017 (sygn. akt. V ACa 147/17) Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, iż niedopuszczalne jest obniżenie kary umownej do poziomu, który czyni tę karę w istocie jedynie iluzoryczną i pozbawia podstawowych funkcji, którymi są: stymulowanie wykonania zobowiązania, funkcja represyjna oraz funkcja kompensacyjna (czyli umożliwienie naprawienia szkody poniesionej przez wierzyciela). Wyrok zapadł w sprawie dotyczącej dostarczenia na rzecz powoda sprzętu elektronicznego w postaci monitorów. Continue reading „Obniżenie przez sąd wysokości kary umownej do wartości symbolicznej jest niedopuszczalne”

Wykonywanie zawodu lekarza a przepisy prawne

Ochrona lekarza jako funkcjonariusza publicznego

Lekarz wykonuje zawód zaufania publicznego. Zaufanie publiczne wiąże się z jednej strony z wagą społecznej funkcji lekarza, z drugiej – z etosem pracy i powołaniem lekarskim. Konstytucja RP w art. 17 przyznaje ochronę takim zawodom, w szczególności poprzez powołanie samorządu zawodowego. Nie każdy jednak, kto wykonuje zawód zaufania publicznego, cieszy się szczególną ochroną, jaką prawo przyznaje funkcjonariuszom publicznym. Artykuł niniejszy poświęcę kwestii tego, w jaki sposób przepisy prawa poprzez instytucję funkcjonariusza publicznego chronią lekarza w szczególności w sytuacjach, w których naruszone zostaje jego cześć i nietykalność cielesna.

Continue reading „Ochrona lekarza jako funkcjonariusza publicznego”

Podstawą prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy kodeksu cywilnego

11 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą w przypadku chęci dochodzenia zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie w schronisku dla nieletnich należy stosować regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym o odpowiedzialności za wadliwe orzeczenie. Uchwała ta jest odpowiedzią na pytanie prawne skierowane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie dnia 28 marca 2017 r. dotyczące tego, jakie regulacje prawne należy stosować podstawę do zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich.

Continue reading „Podstawą prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy kodeksu cywilnego”

Sprzątanie pomieszczeń to usługa, a nie tworzenie dzieła

Zgodnie w wyrokiem wydanym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie dnia 15.11.2017 r. (sygn. akt III AUa 700/16) osoba sprzątająca pomieszczenia świadczy usługę, a nie wykonuje dzieło. Wyrok zapadł w wyniku wniesienia odwołań do sądów obu instancji przez płatnika składek, wobec którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął działania zmierzające do wyegzekwowania należnych składek za umowy podpisane z trzema osobami wykonującymi prace polegające na sprzątaniu pokoi hotelowych. Odwołania uznano za niezasadne.

Continue reading „Sprzątanie pomieszczeń to usługa, a nie tworzenie dzieła”