Miesiąc: kwiecień 2021

art 272 kk

Jak złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności?

  • W jaki sposób dłużnik zawiadamiany jest o nadaniu klauzuli wykonalności w jego sprawie?

Na wstępie zaznaczyć należy, że nadanie przez sąd klauzuli wykonalności jest warunkiem skierowania przez wierzyciela na drogę postępowania egzekucyjnego tytułu egzekucyjnego, którym jest np. prawomocny wyrok, nakaz zapłaty, czy akt notarialny.

Postanowienie w sprawie nadania klauzuli wykonalności sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. Co istotne, zasadniczo tego rodzaju postanowienie sąd doręcza tylko wierzycielowi. W praktyce oznacza to, że o fakcie wydania postanowienia dłużnik dowiaduje się dopiero z zawiadomienia o wszczęciu egzekucji skierowanego przez komornika sądowego. W sytuacji, gdy dłużnikowi doręczone zostanie postanowienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, ma on prawo w terminie tygodniowym skierować do sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. W ten sposób dłużnik zasięgnie informacji dotyczących okoliczności i podstaw nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.

  • Czy na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności dłużnikowi przysługuje zażalenie?

Na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności dłużnikowi przysługuje zażalenie. Zażalenie takie dłużnik powinien skierować do sądu, w terminie:

– 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji przez komornika sądowego,

– 7 dni od dnia doręczenia mu uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, jeśli o takie uzasadnienie wnioskował.

Zażalenie jest bardzo istotnym instrumentem obrony dłużnika przed niezasadną egzekucją komorniczą, szczególnie w sytuacji, gdy dłużnik nie miał wiedzy o toczącym się postępowaniu sądowym oraz fakcie wydania wyroku, czy nakazu zapłaty. W piśmie stanowiącym zażalenie dłużnik powinien przytoczyć zarzuty przeciwko skarżonemu postanowieniu. Najczęściej stosowanym zarzutem jest zarzut nadania klauzuli wykonalności takiemu wyrokowi, czy nakazowi zapłaty, który nie był prawomocny. Brak prawomocności będzie miał miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądu nie zostanie dłużnikowi prawidłowo doręczone. Dzieje się tak najczęściej kiedy wyrok, czy nakaz zapłaty został wysłany na niewłaściwy adres, albo wówczas, gdy dane dłużnika, jego imię bądź nazwisko, zostały zapisane wadliwie, wskutek czego nie dotarły do adresata. W takiej sytuacji, gdy dłużnik nie miał obiektywnie możliwości odebrania orzeczenia sądu, któremu następnie nadana została klauzula wykonalności, to orzeczenie to nie jest prawomocne, a okoliczność ta może prowadzić do uchylenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Wywiedzione zarzuty poprzeć należy stosowną dokumentacją, np. w przypadku nieprawidłowego doręczenia nakazu zapłaty z uwagi na niewłaściwy adres, takim dokumentem może być zaświadczenie o zameldowaniu, umowy z dostawcami mediów, czy korespondencja urzędowa wysyłana na właściwy adres zamieszkania.

Należy pamiętać, że złożenie zażalenia nie wstrzymuje toku egzekucji komorniczej, co w praktyce oznacza, że komornik dalej egzekwuje wynikające z tytułu wykonawczego należności. W celu uniknięcia takiej sytuacji, należy w zażaleniu zawrze

wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania przez sąd przedmiotowego zażalenia.

  • Jakie orzeczenie może zapaść w wyniku rozpoznania zażalenia?

W przypadku, gdy sąd dojdzie do przekonania, że zażalenie jest zasadne, uchyla postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i doręcza nieprawomocne orzeczenie na prawidłowy adres dłużnika. W takiej sytuacji dłużnik ma możliwość zaskarżenia orzeczenia i podniesienia merytorycznej argumentacji celem wykazania bezzasadności wytoczonego przez wierzyciela powództwa.

adw. Paulina Anuszkiewicz

Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?

Jak nadać klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu?

  • Czym jest klauzula wykonalności i w jakim celu o nią wnioskować?

Zdarzają się sytuacje, kiedy mimo istnienia prawomocnego wyroku sądowego nakazującego zapłatę, czy posiadania przez wierzyciela aktu notarialnego, z którego wynika konkretne roszczenie, dłużnik nie odpowiada na wezwania do zapłaty.

Wówczas, aby skierować sprawę do komornika sądowego, należy uprzednio zawnioskować do sądu o zaopatrzenie w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, czyli dokumentu stwierdzającego roszczenie.

Klauzula wykonalności to tzw. akt sądowy potwierdzający, że tytuł egzekucyjny (prawomocny wyrok, nakaz zapłaty, akt notarialny) nadaje się do wykonania i dozwolonym jest prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Czy można wnioskować o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu?

Warto wiedzieć, że tytuł egzekucyjny to nie tylko prawomocny wyrok sądowy, czy nakaz zapłaty, ale w niektórych przypadkach tytułem egzekucyjnym może być również akt notarialny.

Tytułem egzekucyjnym będzie taki akt notarialny, w którym:

  • dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

  • dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

  • niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji jest bardzo dobrym sposobem zabezpieczenia interesów wierzyciela. Kiedy dłużnik opóźnia się ze swoim świadczeniem, wierzyciel nie musi wytaczać procesu sądowego, lecz jedynie zawnioskować o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. Takie rozwiązanie pozwala wierzycielowi zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty dochodzenia należności.

Najczęściej oświadczenia o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego pojawiają się w umowach sprzedaży nieruchomości, umowach pożyczki, czy umowach najmu okazjonalnego.

  • W jaki sposób złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu?

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu należy złożyć do sądu rejonowego ogólnej właściwości dłużnika, a zatem do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Do wniosku załączyć należy wypis aktu notarialnego oraz opłatę w wysokości 50 zł. Sąd nadaje klauzulę wykonalności na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron, co w praktyce oznacza, że w odpowiedzi na złożony wniosek, sąd przesyła wnioskodawcy wypis aktu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd powinien nadać klauzulę wykonalności niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni.

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności można rozpocząć działania zmierzające do wyegzekwowania roszczenia, np. skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

adw. Paulina Anuszkiewicz

Zobacz również: Jak złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności?