Jak nadać klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu?

Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?
  • Czym jest klauzula wykonalności i w jakim celu o nią wnioskować?

Zdarzają się sytuacje, kiedy mimo istnienia prawomocnego wyroku sądowego nakazującego zapłatę, czy posiadania przez wierzyciela aktu notarialnego, z którego wynika konkretne roszczenie, dłużnik nie odpowiada na wezwania do zapłaty.

Wówczas, aby skierować sprawę do komornika sądowego, należy uprzednio zawnioskować do sądu o zaopatrzenie w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, czyli dokumentu stwierdzającego roszczenie.

Klauzula wykonalności to tzw. akt sądowy potwierdzający, że tytuł egzekucyjny (prawomocny wyrok, nakaz zapłaty, akt notarialny) nadaje się do wykonania i dozwolonym jest prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Czy można wnioskować o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu?

Warto wiedzieć, że tytuł egzekucyjny to nie tylko prawomocny wyrok sądowy, czy nakaz zapłaty, ale w niektórych przypadkach tytułem egzekucyjnym może być również akt notarialny.

Tytułem egzekucyjnym będzie taki akt notarialny, w którym:

  • dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

  • dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

  • niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji jest bardzo dobrym sposobem zabezpieczenia interesów wierzyciela. Kiedy dłużnik opóźnia się ze swoim świadczeniem, wierzyciel nie musi wytaczać procesu sądowego, lecz jedynie zawnioskować o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. Takie rozwiązanie pozwala wierzycielowi zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty dochodzenia należności.

Najczęściej oświadczenia o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego pojawiają się w umowach sprzedaży nieruchomości, umowach pożyczki, czy umowach najmu okazjonalnego.

  • W jaki sposób złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu?

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu należy złożyć do sądu rejonowego ogólnej właściwości dłużnika, a zatem do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Do wniosku załączyć należy wypis aktu notarialnego oraz opłatę w wysokości 50 zł. Sąd nadaje klauzulę wykonalności na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron, co w praktyce oznacza, że w odpowiedzi na złożony wniosek, sąd przesyła wnioskodawcy wypis aktu zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd powinien nadać klauzulę wykonalności niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni.

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności można rozpocząć działania zmierzające do wyegzekwowania roszczenia, np. skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

adw. Paulina Anuszkiewicz

Zobacz również: Jak złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności?