Jak złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności?

art 272 kk
  • W jaki sposób dłużnik zawiadamiany jest o nadaniu klauzuli wykonalności w jego sprawie?

Na wstępie zaznaczyć należy, że nadanie przez sąd klauzuli wykonalności jest warunkiem skierowania przez wierzyciela na drogę postępowania egzekucyjnego tytułu egzekucyjnego, którym jest np. prawomocny wyrok, nakaz zapłaty, czy akt notarialny.

Postanowienie w sprawie nadania klauzuli wykonalności sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. Co istotne, zasadniczo tego rodzaju postanowienie sąd doręcza tylko wierzycielowi. W praktyce oznacza to, że o fakcie wydania postanowienia dłużnik dowiaduje się dopiero z zawiadomienia o wszczęciu egzekucji skierowanego przez komornika sądowego. W sytuacji, gdy dłużnikowi doręczone zostanie postanowienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, ma on prawo w terminie tygodniowym skierować do sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. W ten sposób dłużnik zasięgnie informacji dotyczących okoliczności i podstaw nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.

  • Czy na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności dłużnikowi przysługuje zażalenie?

Na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności dłużnikowi przysługuje zażalenie. Zażalenie takie dłużnik powinien skierować do sądu, w terminie:

– 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji przez komornika sądowego,

– 7 dni od dnia doręczenia mu uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, jeśli o takie uzasadnienie wnioskował.

Zażalenie jest bardzo istotnym instrumentem obrony dłużnika przed niezasadną egzekucją komorniczą, szczególnie w sytuacji, gdy dłużnik nie miał wiedzy o toczącym się postępowaniu sądowym oraz fakcie wydania wyroku, czy nakazu zapłaty. W piśmie stanowiącym zażalenie dłużnik powinien przytoczyć zarzuty przeciwko skarżonemu postanowieniu. Najczęściej stosowanym zarzutem jest zarzut nadania klauzuli wykonalności takiemu wyrokowi, czy nakazowi zapłaty, który nie był prawomocny. Brak prawomocności będzie miał miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądu nie zostanie dłużnikowi prawidłowo doręczone. Dzieje się tak najczęściej kiedy wyrok, czy nakaz zapłaty został wysłany na niewłaściwy adres, albo wówczas, gdy dane dłużnika, jego imię bądź nazwisko, zostały zapisane wadliwie, wskutek czego nie dotarły do adresata. W takiej sytuacji, gdy dłużnik nie miał obiektywnie możliwości odebrania orzeczenia sądu, któremu następnie nadana została klauzula wykonalności, to orzeczenie to nie jest prawomocne, a okoliczność ta może prowadzić do uchylenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Wywiedzione zarzuty poprzeć należy stosowną dokumentacją, np. w przypadku nieprawidłowego doręczenia nakazu zapłaty z uwagi na niewłaściwy adres, takim dokumentem może być zaświadczenie o zameldowaniu, umowy z dostawcami mediów, czy korespondencja urzędowa wysyłana na właściwy adres zamieszkania.

Należy pamiętać, że złożenie zażalenia nie wstrzymuje toku egzekucji komorniczej, co w praktyce oznacza, że komornik dalej egzekwuje wynikające z tytułu wykonawczego należności. W celu uniknięcia takiej sytuacji, należy w zażaleniu zawrze

wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania przez sąd przedmiotowego zażalenia.

  • Jakie orzeczenie może zapaść w wyniku rozpoznania zażalenia?

W przypadku, gdy sąd dojdzie do przekonania, że zażalenie jest zasadne, uchyla postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i doręcza nieprawomocne orzeczenie na prawidłowy adres dłużnika. W takiej sytuacji dłużnik ma możliwość zaskarżenia orzeczenia i podniesienia merytorycznej argumentacji celem wykazania bezzasadności wytoczonego przez wierzyciela powództwa.

adw. Paulina Anuszkiewicz