Art. 273 kk – Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę

Obowiązująca od 1 marca 2017 roku ustawa dokonała zmian w przepisach kodeksu karnego, kładąc szczególny nacisk na wyodrębnienie przestępstw na dokumentach skarbowych. Nowelizacja nie wpłynęła na kształt art. 273 kk, dotyczącego kar za używanie dokumentów poświadczających nieprawdę. W myśl tego artykułu świadome wykorzystanie takich dokumentów w jakimkolwiek celu mającym charakter prawny jest przestępstwem.

Art 273 kk

Warunkiem zaistnienia czynu karalnego jest celowe działanie sprawcy oraz jego świadomość, że posługuje się on poświadczeniem nieprawdy. Nie podlega karze osoba korzystająca z takiego poświadczenia nieświadomie, pozostająca w przekonaniu, że otrzymała wiarygodny dokument. W interpretacji sądu pojęcie używania oznacza wykorzystanie funkcji, jaką dokument ma pełnić. Przestępstwem będzie legitymowanie się nieprawdziwym dokumentem, a nie samo jego posiadanie.

Co grozi za artykuł 273 kodeksu karnego?

Posługiwanie się dokumentem poświadczającym nieprawdę jest przestępstwem pospolitym, karanym zgodnie z ujęciem artykułu 273 kodeksu karnego. W myśl tego artykułu za podobne przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wysokość zasądzonej kary uwarunkowana jest szkodliwością czynu oraz potencjalnymi korzyściami, jakie osiągnął sprawca w wyniku działania przestępczego.