Kategoria: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

usuwanie znaków granicznych

Art. 277 kk – Usuwanie znaków granicznych

Znaki graniczne wyznaczają zasięg własności osoby prywatnej, firmy, jednostki administracyjnej lub państwa. Szczególną wagę posiadają znaki dotyczące granic państwowych w związku z możliwością ich nielegalnego przekraczania. Niszczenie lub celowe ukrywanie takich oznaczeń prawo karne traktuje jako przestępstwo. Zakres wyznaczania kar oraz szczegółowe przesłanki opisuje artykuł 277 Kodeksu Karnego. Kara grzywny może też być wymierzona na podstawie Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

Za znaki graniczne w świetle prawa uważa się wszystkie oznaczenia geodezyjne, które zostały umieszczone w sposób trwały i zaopatrzone w stosowne symbole lub kolory wskazujące na ich przeznaczenie. W świetle prawa stanowią one terenowe odniesienie do granic gruntów wyznaczanych na mapie i są informacją dla użytkowników, do jakiego miejsca mogą korzystać z terenu bez zgody właściciela. Usuwanie takich oznaczeń jest podstawą do wymierzenia kary.

Niszczenie kamieni i słupków granicznych

Niszczenie kamieni i słupków granicznych jest równoznaczne z naruszeniem prywatnej własności lub granic administracyjnych czy państwowych. W przypadku granic państwa za ich ustawianie od powiada Straż Graniczna, a kolor i wygląd takich oznaczeń jest ustalany w porozumieniach między krajami. Niszczenie słupów, którymi oznaczana jest granica państwowa bywa szczególnie surowo traktowane przez prawo pomimo stosowania tego samego artykułu, co w przypadku znaków geodezyjnych.

Znaki graniczne to  wykonane z betonu słupki geodezyjne w górnej części wyposażone w znak krzyża. Znaki geodezyjne poza ochroną prawną ze strony kodeksu karnego są również chronione przez art. 15 PGiK, a jeśli zostały umieszczone na terenie posesji prawo nakłada na jej właściciela zakaz niszczenia i usuwania znaku oraz obowiązek natychmiastowego powiadomienia o takim zniszczeniu. Niszczenie kamieni i słupków granicznych w świetle prawa jest przestępstwem.

Co grozi za niszczenie?

Artykuł 277 kodeksu karnego mówiący o karach za niszczenie, przesuwanie i celowe ukrywanie znaków granicznych za takie przestępstwo przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo sąd może nakazać usunięcie szkody i przywrócenie dawnych oznaczeń. Na podstawie Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego za zniszczenie znaku granicznego w oparciu o kodeks karny może zostać wymierzona kara grzywny w wysokości 20 do 5.000 złotych.

Art. 276 kk – Niwelowanie dokumentu

Jednym z rodzajów przestępstw dotyczących dokumentów jest określone w artykule 276 kk niwelowanie dokumentu. W szerzej rozumianym znaczeniu przestępstwo to sprowadza się do takiego działania, w którym konkretny, ważny z punktu widzenia prawa dokument zostanie ukryty, schowany, usunięty z przeznaczonego mu miejsca lub zniszczony. Dodatkowym warunkiem wystąpienia przestępstwa jest dokonanie tej czynności w celu osiągnięcia określonych korzyści.

Niwelowanie dokumentu

Ukrywanie, uszkadzanie lub usuwanie dokumentów może odnosić się do testamentu, umowy handlowej, świadectwa potwierdzającego uprawnienia lub kwalifikacje czy też faktury dokumentującej koszt zakupu. Szczególnie często do zatajania lub ukrywania dokumentów dochodzi podczas przebiegu spraw sądowych, kiedy strony mają przedstawić wszystkie dowody w sprawie. Zależnie od stopnia szkodliwości czynu przewidziane kary kształtują się od grzywny, po ograniczenie albo pozbawienie wolności do lat 2.

art 275 KK

Art. 275 kk – Posługiwanie się cudzym dokumentem

Art. 275 kk jest rozbudowany do dwóch paragrafów, mających odniesienie do przestępstw z użyciem dokumentów tożsamości lub dokumentów potwierdzających prawa majątkowe. Obejmuje przestępstwa związane z posługiwaniem się cudzym dokumentem tożsamości, lub potwierdzającym prawa majątkowe, a także z wykonywaniem niedozwolonych czynności, prowadzących do wejścia w posiadanie takiego dokumentu. W praktyce oznacza to kradzież lub przywłaszczenie. Continue reading „Art. 275 kk – Posługiwanie się cudzym dokumentem”

Art. 274 kk – Zbycie dokumentu tożsamości

Art. 274 kk określa przestępstwem zbycie własnego lub cudzego dokumentu tożsamości, w świetle prawa rozumiane jako verba legis, czyli dokument potwierdzający tożsamość. Za taki uznaje się dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy, ale również wszystkie inne dokumenty, o których prawo mówi, że stwierdzają lub poświadczają tożsamość danej osoby. Zaliczają się do nich legitymacje służbowe, ubezpieczeniowe, szkolne, studenckie, karty rowerowe, a nawet bilety miesięczne. Continue reading „Art. 274 kk – Zbycie dokumentu tożsamości”

Art. 273 kk – Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę

Obowiązująca od 1 marca 2017 roku ustawa dokonała zmian w przepisach kodeksu karnego, kładąc szczególny nacisk na wyodrębnienie przestępstw na dokumentach skarbowych. Nowelizacja nie wpłynęła na kształt art. 273 kk, dotyczącego kar za używanie dokumentów poświadczających nieprawdę. W myśl tego artykułu świadome wykorzystanie takich dokumentów w jakimkolwiek celu mającym charakter prawny jest przestępstwem.

Art 273 kk

Warunkiem zaistnienia czynu karalnego jest celowe działanie sprawcy oraz jego świadomość, że posługuje się on poświadczeniem nieprawdy. Nie podlega karze osoba korzystająca z takiego poświadczenia nieświadomie, pozostająca w przekonaniu, że otrzymała wiarygodny dokument. W interpretacji sądu pojęcie używania oznacza wykorzystanie funkcji, jaką dokument ma pełnić. Przestępstwem będzie legitymowanie się nieprawdziwym dokumentem, a nie samo jego posiadanie.

Co grozi za artykuł 273 kodeksu karnego?

Posługiwanie się dokumentem poświadczającym nieprawdę jest przestępstwem pospolitym, karanym zgodnie z ujęciem artykułu 273 kodeksu karnego. W myśl tego artykułu za podobne przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wysokość zasądzonej kary uwarunkowana jest szkodliwością czynu oraz potencjalnymi korzyściami, jakie osiągnął sprawca w wyniku działania przestępczego.