Orzecznictwo sądów administracyjnych w odniesieniu do decyzji inspekcji sanitarnej

Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?

Warto odnotować kształtującą się linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie skarg obywateli na decyzje inspekcji sanitarnej dotyczące nakładania kar za niestosowanie się do ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Spośród kilku zbliżonych wyroków, o których w ostatnim czasie donosiły media, dostępne jest w całości uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Opolu1. Sąd w uzasadnieniu przypominał o art. 31 Konstytucji RP, zgodnie z którym że dla ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie, a w konsekwencji stwierdził, że brak jest wystarczającej podstawy prawnej dla daleko idących ograniczeń dla swobody prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej, a zakazy ustanawiane są w drodze rozporządzeń. W związku z tym uchylił karę nałożoną na przedsiębiorcę prowadzącego pomimo zakazu zakład fryzjerski i umorzył postępowanie.