Zmiany przepisów dotyczących przedsiębiorców. Nowe przepisy ułatwiające start firmy. Ułatwienia dla nowych przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie nowe przepisy , które zbiorczo określane są mianem Konstytucji biznesu. Zastępują one dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, określając jednocześnie w precyzyjny sposób zasady obowiązujące przedsiębiorców i organy władzy publicznej we wzajemnych relacjach. Co bardzo istotne, nowa ustawa przewiduje szereg ulg i ułatwień dla osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą w Polsce.

Ulga na start – 6 miesięcy bez ZUS

Zgodnie z zapisami zawartymi w nowym prawie przedsiębiorców możliwe jest uzyskanie tzw. “ulgi na start”, polegającej na braku konieczności opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. W tym czasie przedsiębiorca ma obowiązek uiszczania wyłącznie składek zdrowotnych, co w praktyce przekłada się na wymierne oszczędności dla nowego biznesu – w przypadku składki obowiązującej w 2018 roku “ulga na start” sprawi, że oszczędności takie mogą sięgnąć nawet kwoty ponad 4,5 tysiąca złotych. Warto jednak mieć na uwadze, że zwolnienie z ubezpieczeń społecznych w ramach “ulgi na start” jest przewidziane wyłącznie dla osoby prowadzącej działalność i nie obejmuje zatrudnionych pracowników czy zleceniobiorców, sama zaś ulga nie jest obowiązkowa (przedsiębiorca nie musi z niej korzystać).

Należy także zwrócić uwagę na sposób obliczania czasu trwania ulgi – za początek uznawany jest dzień, w którym firma faktycznie zaczęła działalność.

Art. 18 projektu ustawy Prawo przedsiębiorców – zmiany 2018

Artykuł 18 nowej ustawy o przedsiębiorcach precyzuje warunki, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać ze wspomnianej powyżej “ulgi na start”. Warto pamiętać, iż przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, musi spełniać wszystkie poniższe kryteria, aby nie musieć opłacać składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Warunki są następujące:

  • działalność gospodarcza musi być podejmowana przez danego przedsiębiorcę po raz pierwszy albo po upływie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) od dnia jej zakończenia lub ostatniego zawieszenia;
  • działalność nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego dany przedsiębiorca wcześniej wykonywał w ramach stosunku pracy albo spółdzielczego stosunku pracy takie same czynności, jak te, które wchodzą w zakres obecnie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego istotne jest również, że po upływie czasu trwania “ulgi na start” dany przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z niższej stawki ZUS (tzw. mały ZUS) przez kolejne 24 miesiące.

Firma na próbę, czyli nowy rodzaj działalności nieewidencjonowanej

Ustawa Prawo przedsiębiorców pozwala również prowadzić nowy typ działalności gospodarczej, popularnie nazywany “firmą na próbę”. Mowa o działalności nierejestrowej (znanej również jako działalność nierejestrowana lub nieewidencjonowana), czyli szczególnym przypadku działalności gospodarczej. Najistotniejsze różnice polegają na tym, że w przypadku działalności nierejestrowej przedsiębiorca:

  • nie musi rejestrować działalności gospodarczej w CEiDG, a co za tym idzie nie musi uiszczać składek ZUS,
  • musi być osobą fizyczną,
  • musi osiągać przychody w wysokości najwyżej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w roku 2018 minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł),
  • nie prowadził działalności gospodarczej w ciągu 5 lat (60 miesięcy) poprzedzających rozpoczęcie działalności nierejestrowej,
  • musi prowadzić rejestr sprzedaży, a jeśli prowadzona przez niego działalność wymaga rejestracji na kasie fiskalnej, przedsiębiorca musi ją zakupić i wydawać paragony zgodnie z odnośnymi przepisami prawa,
  • musi wykazywać przychody uzyskane z prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej w zeznaniu rocznym podatnika (na formularzu PIT-36).