Kategoria: Odszkodowanie

Umowa pożyczki

Ekspertyza rzeczoznawcy – kto za nią zapłaci?

Warto wiedzieć, że przysługuje nam zwrot kosztów ekspertyzy rzeczoznawcy, jeśli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy 2 września 2019 r. w sprawie III CZP 99/18. Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu, w którym krótko wyjaśniamy, kiedy możemy ubiegać się o zwrot kosztów prywatnej opinii w toku postępowania sądowego o odszkodowanie.

Continue reading “Ekspertyza rzeczoznawcy – kto za nią zapłaci?”

odszkodowania z tytulu osoby

Sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie

Czym charakteryzują się sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie

Prawo chroni osobę poszkodowaną. Zawsze pozwala bowiem wskazać podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za wyrządzenie szkody, a tym samym zobowiązany do jej naprawienia. Pamiętać należy, że polski system odszkodowawczy upatruje w odszkodowaniu kompensatę. Oznacza to, że funkcją odszkodowania jest jedynie naprawa szeroko rozumianego uszczerbku, a nie wzbogacenie poszkodowanego wobec stanu sprzed wyrządzenia szkody.

Opisane wyżej zasady należy konfrontować ze specyfiką szkód wyrządzonych na osobie. Przede wszystkim, oszacowanie szkody doznanej przez człowieka (w języku prawniczym określonej jako krzywda) jest zawsze skomplikowane z uwagi na jej niemajątkowy charakter. Cierpienie, a także inne negatywne następstwa związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu nie podlegają w zasadzie szacowaniu, a ich ostateczna wysokość ustalana jest zawsze w następstwie wszechstronnego rozważenia przez sąd wszystkich okoliczności sprawy.

Łatwiejsze do ustalenia jest odszkodowanie należne w związku z kosztami leczenia, które w łatwy sposób można udokumentować rachunkami i fakturami wystawianymi przez placówki medyczne. Niezależnie od odszkodowania za koszty leczenia i zadośćuczynienia za krzywdę, poszkodowanemu należna jest renta, jeżeli całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Ile trwają sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie

Takie sprawy są zwykle skomplikowane. O ile ustalenie kosztów leczenia zwykle nie nastręcza trudności, o tyle ustalenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę bardzo często wiąże się z koniecznością zasięgnięcia opinii specjalistów. Są nimi przede wszystkim biegli lekarze różnych specjalności. Nie tylko specjaliści z dziedziny medycyny bezpośrednio związanej z uszkodzonym narządem, ale także psychiatrzy, a ponadto psychologowie, powołani do oceny stanu psychicznego osoby poszkodowanej.

Postępowanie dowodowe nie należy zatem do najłatwiejszych. Wymaga czasu i czasami żmudnych przygotowań. Należyte zgromadzenie materiału dowodowego jest jednak z perspektywy pokrzywdzonego niezbędne. Wszak to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia doznanej krzywdy lub szkody.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie

Lata praktyki zaowocowały bogatym doświadczeniem w sprawach odszkodowawczych. Reprezentujemy zarówno pokrzywdzonych, jak i sprawców szkód. Niejednokrotnie kwestia naprawienia szkody na osobie jest pobocznym wątkiem sprawy karnej dotyczącej wypadku komunikacyjnego (o przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji przeczytasz tutaj, w której występowaliśmy w charakterze obrońcy lub pełnomocnika osoby pokrzywdzonej.

Dlatego potrafimy pomóc Klientowi wybrać najlepszą drogę w celu uzyskania należytego zadośćuczynienia oraz zminimalizować niepotrzebne niedogodności związane z postępowaniem sądowym.

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka jako jeden z filarów wykonywania zawodu przez adwokata
Adwokat wykonuje zawód zaufania publicznego, który jest składnikiem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Stąd też ramy, a także sposób wykonywania czynności adwokackich zostały w sposób kompleksowy ujęte w szeregu przepisów prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Continue reading “Tajemnica adwokacka”

O odszkodowaniach w związku błędem lekarskim

Media regularnie podają informacje o coraz wyższych odszkodowaniach zasądzanych przez sądy w związku z błędami w sztuce lekarskiej. Informacja o „rekordowym odszkodowaniu” jest zazwyczaj jedną z wiadomości dnia. Kwoty odszkodowań sięgają już nie setek tysięcy, ale milionów złotych. W jakim kierunku zmierza, a w jakim powinna zmierzać kwestia odszkodowań za błędy?

Continue reading “O odszkodowaniach w związku błędem lekarskim”