Kategoria: Wzory pism

Księgi wieczyste

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe wydane w sprawie cywilnej.  Nakazy zapłaty wydawane są w ramach różnego rodzaju postępowań, w szczególności w ramach postępowania upominawczego oraz postępowania nakazowego. Powyższe rozróżnienie jest niezwykle istotne, jako że każdy z trybów może przewidywać inne przesłanki do wydania samego nakazu zapłaty, inny środek jego zaskarżenia oraz odmienne skutki jego wniesienia.

Kiedy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczy jedynie tych spraw, w których dochodzone jest roszczenie pieniężne bądź też świadczenie innych rzeczy zamiennych, a jednocześnie nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek do wydania takiego rozstrzygnięcia, mianowicie roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne; twierdzenia co do faktów przytoczone w pozwie nie budzą wątpliwości; zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego.

Możliwość wydania nakazu zapłaty w trybie postępowania upominawczego zarezerwowana została zatem przede wszystkim w mniej skomplikowanych sprawach o zapłatę roszczeń pieniężnych. W praktyce poprzez nakazy zapłaty wydawane w postępowaniu upominawczym przedsiębiorcy często dochodzą roszczeń o zapłatę za usługi masowo świadczone klientom, np. z zakresu telekomunikacji czy też transportu.

Istotą bowiem postępowania upominawczego jest wydanie nakazu zapłaty na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, przy jednoczesnym założeniu, że pozwany który otrzymał nakaz, uznając za zasadne jego wydanie, nie będzie się odwoływał i sprawę uda się rozstrzygnąć bez konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego na rozprawie, co pozwoli zaoszczędzić sądowi oraz stronom czas i koszty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nie w każdej sprawie zakończonej wydaniem nakazu zapłaty pozwany godzi się z rozstrzygnięciem oraz twierdzeniami zawartymi w pozwie, który mu został doręczony jednocześnie z nakazem.  W takiej sytuacji istnieje możliwość zaskarżenia nakazu zapłaty poprzez wniesienie sprzeciwu w zakreślonym terminie. Powyższe jest niezmiernie istotne, jako że nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw wniesiono, jednak po terminie, ma skutki prawomocnego wyroku. Oznacza to, że prawomocny nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaje się do skierowania do egzekucji komorniczej.

Termin na wniesienie sprzeciwu

Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zawsze umieszcza się w jego treści sentencję, zgodnie z którą nakazuje się pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w nakazie zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia.

Termin na zaskarżenie nakazu zapłaty jest przy tym różny w zależności od tego, w jakie miejsce doręcza się nakaz. Termin wynosi bowiem:

– dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce w kraju;

– miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej;

– trzy miesiące od dnia doręczenia nakazu, w przypadku gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.

W praktyce najczęściej występującym terminem na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest termin dwóch tygodni.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest przede wszystkim pismem procesowym w rozumieniu art. 126 par.1 Kodeksu postępowania cywilnego. W związku z powyższym powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany; imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników. Sprzeciw oraz załączniki do niego składa się do sądu z odpisami dla strony przeciwnej.

Dodatkowo w sprzeciwie należy wskazać, czy pozwany zaskarża nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (np. zarzut braku właściwości miejscowej sądu, który wydał zaskarżony nakaz zapłaty). Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Co istotne, nakaz zapłaty doręcza się pozwanemu razem z odpisem pozwu, z odpisami załączników do pozwu oraz pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia nakazu oraz skutkach jego niezaskarżenia. Pozwany otrzymując nakaz zapłaty, otrzymuje zatem pełną dokumentację pozwalającą odnieść się do treści powództwa.

Opłata od sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym jest wolny od opłat, co oznacza, że nie trzeba do niego uiszczać jakiejkolwiek opłaty sądowej. Powyższe rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, ponieważ zapewnia dostęp do sądu bez konieczności ewentualnego rozpoznawania wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych pozwanego, który nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub gdy ich poniesienie narazi go na taki uszczerbek.

Skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty w zakresie zaskarżonym sprzeciwem traci moc. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich. W zakresie niezaskarżonym nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku. To dlatego tak istotne jest, aby w treści sprzeciwu określić zakres zaskarżenia, tj. czy nakaz zaskarża się w całości, czy też w części.

Po utracie mocy przez nakaz zapłaty sąd co do zasady rozpoznaje sprawę według przepisów ogólnych lub w postępowaniu odrębnym właściwym dla danej sprawy. Pozew jest wiec kierowany do rozpoznania na rozprawę, gdzie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego

alimenty na dorosłe dziecko

Jak napisać zażalenie na koszty sądowe

Koszty procesu są istotnym aspektem każdej sądowej sprawy cywilnej. Pamiętać bowiem należy o podstawowej zasadzie procesu cywilnego, zgodnie z którą to strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Innymi słowy, każdy kto decyduje się prowadzić spór przed sądem cywilnym, powinien być świadomy, że w razie przegranej, będzie musiał pokryć koszty poniesione przez stronę przeciwną. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego ustanawiają szczegółowe warunki funkcjonowania powyższej zasady.

Co wchodzi w skład kosztów procesu

W praktyce, w przeważającej części przypadków, w zakres kosztów procesu wchodzą: opłaty sądowe uiszczone przez strony od wnoszonych pism procesowych, zaliczki na poczet biegłego, a także koszty ustanowionego w sprawie adwokata lub radcy prawnego. Przy czym koszt ustanowienia pełnomocnika określa się w kwotach nie wyższych, niż stawki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Kiedy sąd orzeka o kosztach sądowych

O kosztach należnych stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego sąd orzeka z urzędu. Natomiast strona zastępowana przez pełnomocnika profesjonalnego, jeżeli oczekuje zwrotu kosztów procesu od strony przeciwnej, powinna złożyć stosowny wniosek. Może to uczynić najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia rozstrzygającego sprawę.

W jakiej formie sąd orzeka o kosztach sądowych

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu jest elementem orzeczenia kończącego sprawę w danej instancji. W sprawach bardziej skomplikowanych sąd wydając orzeczenie kończące sprawę, może poprzestać jedynie na określeniu zasad ponoszenia kosztów procesu przez strony, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.  W takiej sytuacji, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, referendarz sądowy w sądzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów obciążających strony.

Czy orzeczenie o kosztach sądowych można zaskarżyć

Orzeczenie w zakresie kosztów sądowych jest zaskarżalne. Zaskarżeniu podlega zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, zwrot opłaty lub obciążenie kosztami sądowymi.

W jaki sposób zaskarżyć orzeczenie o kosztach procesu

Zaskarżając apelacją orzeczenie sądu I instancji wydane co do istoty sprawy (czyli rozstrzygające daną sprawę cywilną) można również zaskarżyć te elementy orzeczenia, które odnoszą się do kwestii kosztów. W tym zakresie zawarte w apelacji zarzuty celujące w rozstrzygnięcie o kosztach rozpoznawane będą razem z zarzutami kierowanymi wobec samej istoty sprawy.

W niektórych sytuacjach strona nie kwestionuje jednak wyniku samej sprawy, a jedynie rozstrzygniecie w zakresie kosztów. W takim wypadku właściwym środkiem zaskarżenia jest zażalenie. Jest to ważna kwestia, jako że termin na złożenie apelacji wynosi co do zasady dwa tygodnie, a w przypadku zażalenia jedynie tydzień.

Czy zażalenie w zakresie kosztów procesu podlega opłacie

Zażalenie od rozstrzygnięcia w zakresie kosztów sądowych podlega opłacie sądowej. Opłata jest stosunkowa i wynosi 1% wartości przedmiotu sporu. Jako wartość przedmiotu sporu należy przyjąć kwotę kosztów wskazanych w rozstrzygnięciu, z którą nie zgadza się strona wnosząca zażalenie. Dowód uiszczenia opłaty sądowej należy dołączyć do zażalenia.

Należy przy tym pamiętać, że strona procesu uprawniona jest do złożenia wniosku o zwolnienie z ponoszenia opłaty sądowej. W takiej sytuacji stosowny wniosek powinien stanowić element samego zażalenia, do którego powinno zostać załączone stosowne oświadczenie w zakresie stanu majątkowego strony ubiegającej się o zwolnienie.

Co powinno zawierać zażalenie na koszty procesu

W pierwszej kolejności zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom pisma procesowego. Chodzi tu o takie elementy jak m.in.: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, podpis oraz wymienienie załączników.

Zażalenie powinno ponadto zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Należy zatem wskazać, dlaczego zdaniem strony sąd I instancji wydał wadliwe orzeczenie w zakresie kosztów i uzasadnić swój wywód. W zażaleniach wskazuje się najczęściej pominięcie przez sąd określonego kosztu poniesionego przez stronę, bądź też błędną kwalifikację stawki kosztów należnych za ustanowienie w sprawie pełnomocnika profesjonalnego.

Wzór pisma – Wniosek o zgodę na wgląd w akta sprawy

W postępowaniu przygotowawczym dostęp stron, w szczególności podejrzanego, do akt sprawy nie jest swobodny. Aby zatem uzyskać dostęp do akt prowadzonego śledztwa lub dochodzenia, należy się zwrócić z wnioskiem do prowadzącego dane postępowanie.

Co do zasady zgoda na wgląd w akta sprawy jest wydawana. Można jej jednak odmówić, jeżeli zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa.

Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do sądu.

Tu znajdziesz wzór wniosku o zgodę na wgląd w akta sprawy karnej.

Wzór pisma – Wniosek o uzasadnienie wyroku

Aby zaskarżyć wyrok w sprawie karnej, w pierwszej kolejności należy złożyć wiosek o jego pisemne uzasadnienie. Sąd karny nie sporządzi i nie doręczy odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem bez stosownego wniosku.

Wniosek należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

Tu możesz pobrać:

– wzór wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie karnej w całości

– wzór wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie karnej w części

Wzór pisma – Wniosek o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania

Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek podejrzanego, prowadzący postępowanie powiadamia podejrzanego o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania. Jednocześnie poucza o prawie uprzedniego przejrzenia akt.

Końcowe zapoznanie z materiałami postępowania to istotne uprawnienie podejrzanego, pozwalające na analizę całości zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz podjęcie stosownych działań w ramach prowadzonej obrony, np. złożenie dodatkowych wniosków dowodowych.

Wzór wniosku o końcowe zapoznanie się z materiałami postępowania znajdziesz tu.