Sprawy dotyczące umów o dzieło lub zlecenia, a także umów o roboty budowlane

umowy budowlane roboty

Czym charakteryzują się sprawy dotyczące umów o dzieło lub zlecenia, a także umów o roboty budowlane

Wszystkie trzy typy umów należą do kategorii tzw. umów nazwanych i zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym. Umowa o roboty budowlane z istoty rzeczy dotyczy wąskiej problematyki spraw budowlanych, mianowicie samej budowy obiektu oraz pośrednio remontu budynku lub budowli.

W przypadku umowy o dzieło oraz zlecenia sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie. Zakres stosowania tych umów w obrocie jest niezwykle szeroki. Kodeks cywilny przesądza, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Regulacja ta oznacza, że właściwie większość relacji pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie nieuregulowanym w konkretnej umowie podlega ustawowym przepisom o zleceniu.

Podobnie szerokie zastosowanie znajduje umowa o dzieło. Na jej podstawie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przyjmujący zamówienie na podstawie umowy o dzieło odpowiada za określony efekt, co zasadniczo odróżnia tę umowę od umowy zlecenia.

Zdawać by się mogło, że ta zasadnicza różnica w zakresie odpowiedzialności pozwala bez trudu rozstrzygnąć, w jakich relacjach zastosowanie powinna znaleźć umowa zalecenia, a w jakich umowa o dzieło. Praktyka pokazuje , że tak jednak nie jest.

Ile trwają sprawy dotyczące umów o dzieło lub zlecenia, a także umów o roboty budowlane

Spory sądowe na tle w/w umów mogą wyglądać bardzo różnie. Typowym roszczeniem podnoszonym przez wykonawcę jest oczywiście roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną pracę. Z drugiej strony podmiotowi składającemu zamówienie przysługuje roszczenie o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Konkretna umowa może przewidywać również kary umowne za niewykonanie pracy w określonym terminie. Gdy współpraca przebiega nieprawidłowo , zamawiający może zlecić wykonanie lub dokończenie prac innemu podmiotowi na koszt pierwotnego wykonawcy. W takim przypadku będzie mógł dochodzić od niego przed sądem zwrotu wynagrodzenia zapłaconego podmiotowi trzeciemu. A zatem przebieg danej sprawy od strony procesowej może różnie się kształtować, w zależności od specyfiki konkretnego roszczenia dochodzonego przed sądem.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących umów o dzieło lub zlecenia, a także umów o roboty budowlane

Nabyliśmy bogate doświadczenie procesowe reprezentując Klientów w licznych sporach wynikłych na tle opisanych wyżej umów. Występowaliśmy jako pełnomocnicy zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej. Z powyższych względów potrafmy dokonać kompleksowej analizy sprawy i przygotować dla Klienta rozwiązanie adekwatne do jego sytuacji procesowej.