Zarząd sukcesyjny i zasady dziedziczenia firmy

Śmierć właściciela firmy jeszcze do niedawna była powodem niemałych komplikacji. W dniu 26 listopada 2018 roku w życie weszły przepisy ustawy, która wprowadziła skuteczne procedury działania w materii dziedziczenia przedsiębiorstw. Wprowadzony zarząd sukcesyjny umożliwia ciągłość działalności firmy aż do momentu zakończenia wszystkich procesów spadkowych i przejęcia firmy przez zstępnych.

Obecne przepisy

Dotychczas obowiązujące przepisy prawa nie dostarczały skutecznych narzędzi w przypadku, kiedy właściciel firmy zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ponosił śmierć. Do 26 listopada 2018 roku dziedziczenie firmy dotyczyło wyłącznie majątku firmy bez możliwości płynnego jej prowadzenia i zagwarantowania ciągłości, gdyż nie dawało ono prawa do korzystania z narzędzi zarządczych. Nowa ustawa, która weszła w życie 26 listopada 2018 roku umożliwia prowadzenie firmy po śmierci właściciela poprzez powołanie zarządu sukcesyjnego.

Na czym polega dziedziczenie?

W wypadku śmierci właściciela, jeszcze do niedawna, firma zarejestrowana w CEIDG, przechodziła prawdziwy kryzys. Spadkobiercy przejmowali cały majątek działalności, jednakże bez kluczowego prawa do zarządzania firmą. Dziedziczący nie mogli korzystać z NIP-u firmy, zezwoleń, koncesji, umów czy innych decyzji administracyjnych. Wprowadzona ustawa wychodzi na przeciw tego typu zdarzeniom i dostarcza skutecznych narzędzi do pomocy. Dzięki zarządowi i zarządcy sukcesyjnemu zstępni mogą kontynuować działalność: zachowują numer NIP, ciągłość rozliczeń, pracowników, prawa koncesyjne i zezwolenia.

Zarząd i zarządca sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny pozwala na zapewnienie ciągłości jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółce cywilnej w przypadku śmierci właściciela. Wprowadzona ustawa, na mocy której ustanowiono zarząd sukcesyjny utrzymuje w mocy zezwolenia i koncesje wydane na zmarłego przedsiębiorcę (wystarczy jedynie złożyć wniosek w odpowiedniej jednostce administracyjnej). Kluczowym podmiotem jest zarządca sukcesyjny (nie więcej niż jeden), którym może być każda osoba fizyczna zdolna do pełnienia czynności prawnych, nieobciążona zakazami prowadzenia działalności gospodarczej czy innymi środkami karnymi. Warto zaznaczyć, że upadłość przedsiębiorcy wyklucza ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Zadaniem zarządcy jest wyłącznie wykonywanie czynności, które wynikają z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca działając we własnym imieniu, działa na rachunek przedsiębiorstwa w spadku i to on odpowiada w przypadku każdej ze spraw dotyczącej firmy, również w postępowaniach sądowo-administracyjnych, administracyjnych i podatkowych. Prowadzenie jakiejkolwiek innej czynności wykraczającej poza utrzymanie ciągłości firmy wymaga zgody właścicieli przedsiębiorstwa lub sądu. Zarząd sukcesyjny z zarządcą na czele odpowiada za ewentualne skutki nienależytego prowadzenia procedur, natomiast za zobowiązania samej firmy odpowiedzialni są właściciele przedsiębiorstwa w spadku. Narzędzia wprowadzone przez ustawę to skuteczny ratunek i pomoc dla firm w kryzysowym momencie śmierci właściciela.