Umowa darowizny – jak sporządzić?

Umowa darowizny - jak sporządzić?

Umowa darowizny to dokument sporządzany w przypadku przeniesienia własności rzeczy na inną osobę pod tytułem darmym. W umowie powinny znaleźć się konkretne zapisy oraz dołączone być muszą oświadczenia darczyńcy o woli przekazania własności, a także oświadczenie obdarowywanego o przyjęciu darowizny. Darczyńca może wymagać od obdarowywanego wykonania konkretnych obowiązków w związku z darowizną. W niektórych przypadkach wystarczająca jest umowa ustna, lecz dla udokumentowania darowizny ważne jest sporządzenie umowy pisemnej. Umowa darowizny samochodu, komputera, ziemi, garażu oraz innego przedmiotu musi być właściwie sporządzona. Jak poprawnie sporządzić umowę darowizny? Radzimy.

W jakich sytuacjach należy skorzystać z pomocy notariusza?

Umowa darowizny nabiera ważności w momencie jej zawarcia. Istnieje możliwość zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Ten wariant wykorzystywany jest w sytuacji, gdy ustalona zostaje data przeniesienia wartości danych rzeczy, to znaczy konkretny czas wykonania założeń umowy pomiędzy stronami. Wtedy też dokument ten staje się podstawą dochodzenia praw w przypadku niewykonania zapisów umowy. Umowa darowizny w formie aktu notarialnego stosowana jest zawsze w przypadku przeniesienia własności nieruchomości.

Co powinna zawierać umowa darowizny?

Akt darowizny, dla prawomocnego pełnienia swojej funkcji musi zawierać konkretne zapisy. Ważne jest także przygotowanie umowy zgodnie z przyjętymi normami. W umowie darowizny istotne są następujące kwestie:

Oznaczenie stron

W pierwszej części umowy należy wpisać miejsce oraz datę sporządzenia umowy. Niezwykle ważne jest oznaczenia stron danej umowy. Stroną obdarowującą jest darczyńca. W umowie znaleźć się powinny dane tej osoby (imię, nazwisko i adres oraz ewentualnie numer PESEL lub numer dowodu osobistego). W przypadku kiedy przedmiot umowy należy do więcej niż jednej osoby, na przykład wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, wtedy też stroną umowy są dwie osoby i to one muszą zostać wpisane do umowy. Analogicznie, w przypadku współwłasność – w momencie sporządzania umowy, jako strona, która składa darowiznę w dokumencie znaleźć się muszą wszyscy współwłaściciele. Drugą stroną jest obdarowywany i to jego dane powinny również znaleźć się w umowie (imię, nazwisko i adres oraz ewentualnie numer PESEL lub numer dowodu osobistego). W przypadku, kiedy darowizna przekazywana jest na rzecz kilku osób, w umowie wpisać należy wszystkie te osoby.

Przedmiot darowizny

Kolejnym ważnym elementem umowy jest określenie przedmiotu darowizny. Po określeniu przedmiotu w umowie znaleźć się musi oświadczenie darczyńcy przekazujące prawo własności oraz prawo do dysponowania przedmiotem darowizny. Umowa darowizny zawierać powinna także oświadczenie, że przekazywany przedmiot jest wolny od wad prawnych, co oznacza, że nie jest on obciążony zastawem, hipoteką oraz nie ma wszczętych żadnych postępowań wobec przekazywanej darowizny (egzekucja, windykacja). Każde ograniczenie dotyczące darowizny powinno być wskazane w umowie.

Kolejne elementy umowy darowizny

W umowie darowizny znaleźć powinno się także oświadczenie darczyńcy o fakcie nieodpłatnego przekazania przedmiotu darowizny. Dokument zawierać musi również oświadczenie darczyńcy o przyjęciu darowizny oraz kolejne oświadczenie informujące, że obdarowywany został zapoznany ze stanem prawnym oraz fizycznym przedmiotu. W umowie można wskazać datę jej wykonania i może być nią dzień spisania umowy lub inny dzień, w którym darowizna zostanie przekazana. Umowa darowizny może również obciążać obdarowywanego obowiązkami narzuconymi przez darczyńcę, wtedy też obdarowywany musi potwierdzić swoje zobowiązania.

W postanowieniach końcowych należy określić stronę ponoszącą koszty sporządzenia i wykonania umowy – dotyczy to przypadku sporządzania dokumentu przez notariusza. Wpisać należy liczbę kopii umowy oraz zapis dotyczący regulowania spraw umowy przez Kodeks cywilny.

Odwołanie darowizny

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 898 par. 1) odwołanie darowizny może nastąpić w przypadku rażącej niewdzięczności osoby obdarowywanej wobec darczyńcy. Fakt ten ustanawia się poprzez pisemne oświadczenie darczyńcy przekazywane obdarowywanemu. W chwili przekazania dokumentu wywoływane są skutki prawne. Odwołanie darowizny nie musi występować w formie aktu notarialnego, ale w przypadku przekazania własności nieruchomości z obdarowywanego z powrotem na darczyńcę, wymagana jest forma notarialna.